Gå til innhold

Mat- og helserisiko i grenseområdene i nord

Blåbær
Foto: Ingunn Trones, NILU

Forurensnings­situasjonen ved den norsk-russiske grensen har vært kilde til bekymring i flere tiår. En ny NILU-rapport konkluderer med at man bør kartlegge mengden av toksiske metaller i lokal høstet mat som fisk, reinsdyrkjøtt, elgkjøtt, sopp og bær samtidig som at man undersøker nivåene av de samme stoffene i mennesker som bor i grenseområdet.

Forurensningssituasjonen ved den norsk-russiske grensen

Konklusjonen fra rapporten er at det bør rettes fokus på mengden av toksiske metaller i lokal høstet mat som fisk, reinsdyrkjøtt, elgkjøtt, sopp og bær samtidig som at man undersøker nivåene av de samme stoffene i mennesker som bor i grenseområdet. Foto: Eldbjørg Sofie Heimstad, NILU

I Pasvik­programmet (Stebel et al., 2007; Pasvik programme, 2008) ble det samlet inn en betydelig mengde data om forurensning av miljøet, men ikke i samme grad om matsikkerhet og potensiell helserisiko av forurensning i området.

Ved gjennomgang av tilgjengelig litteratur har forfatterne av denne rapporten identifisert flere områder som trenger mer oppmerksomhet.

Konklusjon

Konklusjonen fra rapporten er at det bør rettes fokus på mengden av toksiske metaller i lokal høstet mat som fisk, reinsdyrkjøtt, elgkjøtt, sopp og bær samtidig som at man undersøker nivåene av de samme stoffene i mennesker som bor i grenseområdet. I fremtidige humane studier i området bør identifisering av sårbare grupper vies spesiell oppmerksomhet.

Kolarctic-prosjektet ”Food – and health security in the border region”

Denne rapporten er et av delresultatene i NILUs Kolarctic prosjekt ”Food – and health security in the border region”. Kolarctic-programmet, som er en del av Det Europeiske Naboskaps- og Partnerskapsinstrumentet (ENPI), finansierer prosjekter som bidrar til samarbeid og utvikling mellom de fire nabolandene i nord. Rapporten oppsummerer kunnskapsstatus av forurensningssituasjonen på norsk side av grensen som følge av industriforurensing fra Russland.

Vi vet fra NILUs luftmålinger at det er flere enkeltepisoder med for høye SO2 konsentrasjoner, men vi vet for lite om geografisk spredning av disse episodene og hvor mange mennesker som blir plaget av dette. Samtidig er det i de siste årene rapportert en økning av toksiske metaller i nedbør, mose og enkelte ferskvann.

I samme periode ville man forventet at moderniseringen av industrien skulle medføre en nedgang. Vi kjenner ikke like godt til forurensningsnivå i fisk, storvilt, sopp og bær, og om bekymring for dette påvirker folks holdning til bruk av lokal mat.

Prøver og spørreundersøkelse

I Kolarctic prosjektet ”Food- and Health security in the border region” så har vi i alle tre landene samlet inn prøver fra fisk, vilt, bær og sopp i grenseområdene som skal analyseres for metaller og dioksin. Samtidig er det blitt foretatt en spørreundersøkelse i grenseområdet på folks risikooppfatning av forurensing, hvordan folk bruker naturen og høster lokal mat. Blodprøver fra mødre er samlet inn som del av lokale og nasjonale fødselsregistre i alle tre landene med tanke på fremtidige helsestudier.

Prosjektets webside:
www.kolarctic.nilu.no

Mer informasjon om Kolarctic programmet:
http://www.kolarcticenpi.info/en
http://www.kolarctic.no/

Lenke til rapporten: Sandanger, T.M., Anda, E., Berglen, T.F., Evenset, A., Christensen, G., Heimstad, E.S. (2013) Health and environmental impacts in the Norwegian border area related to local Russian industrial emissions. Knowledge status. Kjeller, NILU (NILU OR 40/2013)