Gå til innhold

Etiske retningslinjer

NILUs etiske retningslinjer gjelder for instituttet og datterselskap, hver enkelt ansatt, midlertidig ansatte og innleid personale.

NILUs medarbeidere er likeverdige, uavhengig av alder, funksjonshemming, trosbekjennelse/livssyn, språk, kulturelle forskjeller og seksuell legning. Individuelle egenskaper respekteres og verdsettes. NILU vil legge forholdene til rette for at medarbeidere med ulik etnisk bakgrunn skal trives i bedriften, og aksepterer ikke diskriminering verken ved ansettelsesprosessene eller senere i arbeidsforholdet.

Krav til ansatte

NILUs ansatte skal opptre i samsvar med lover, forskrifter, relevante bransjeetiske regler og interne regler og rutiner som gjelder for NILUs virksomhet. Ledere har et særskilt ansvar. Oppstår det tvil om en handling er etisk forsvarlig, skal vedkommende avstå fra denne eller ta spørsmålet opp med nærmeste overordnede og følge NILUs varslingsrutiner.

Krav til oppdragsgivere, samarbeidspartnere, leverandører og underleverandører

NILU stiller krav til forretningsetikk, forskningsetikk og samfunnsansvar ved inngåelse av avtaler. Dette innebærer en forpliktelse fra partnere til å følge internasjonale konvensjoner for menneskerettigheter, ansattes rettigheter, HMS, og rettferdig konkurranse og til å ta avstand fra korrupsjon.

Forskningsetikk og prinsipper

NILUs resultater/forskning påvirker samfunnsutviklingen. All forskningsaktivitet skal utføres med høy integritet og vitenskapelig kvalitet, baseres på anerkjent forskningsmetodikk og være i overensstemmelse med nasjonale og internasjonale standarder.

Forskningspraksis

Vitenskapelig praksis bygger på tillit. Forskningen skal ikke skjule, fordreie eller forfalske i planlegging, gjennomføring eller rapportering. Den enkelte har ansvar for å utøve god og sannferdig forskningspraksis og ikke endre resultater.

NILUs ansatte respekterer andres forskning, utøver god henvisningsetikk og tar ikke æren for andres resultater.

NILU skal ikke påta seg forskningsoppdrag som bryter med allmenn etikk og respekt for individets verdighet.

Publisering av resultater

Publisering av NILUs forskningsresultater er ønskelig i størst mulig grad. Alle skal respektere andres bidrag og følge standarder for forfatterskap og samarbeid. Bidrag som ikke kvalifiserer for forfatterskap skal anerkjennes i etterord.

Opphavsrettigheter

Vi respekterer andres opphavsrettigheter og gir alle kreditt for sine ideer.

Forholdet til myndigheter, samarbeidspartnere, kunder, leverandører

NILU betjener markeder over hele verden og må forholde seg til ulike lover, kulturelle normer og sosiale standarder.

NILU respekterer FNs universelle erklæring om menneskerettigheter og etterlever FNs barnekonvensjon og ILOs åtte kjernekonvensjoner som omhandler barnearbeid, tvangsarbeid, fagorganisering og kollektive forhandlinger, og diskriminering i arbeidslivet.

Beskyttelse av miljøet

NILU utfører sin forskning og sine oppdrag på en måte som sikrer miljøet og oppfyller våre forpliktelser til helse, miljø og sikkerhet. Alle ansatte skal sette seg inn i gjeldende lover og regler, samt våre standarder som gjelder eget arbeidsmiljø/arbeidsområde.

Informasjon og taushetsplikt

Ansatte i NILU formidler ikke fortrolig informasjon til utenforstående. Vi respekterer legitime eiendomsrettigheter og bedriftshemmeligheter tilhørende kunder, leverandører og tredjeparter.

Forretningsinformasjon, regnskapsførsel og rapportering

Forretningsinformasjon om NILU skal kommuniseres nøyaktig og fullstendig – både internt og eksternt.Regnskapsinformasjon skal være korrekt, registrert og gjengitt i overensstemmelse med lover og regler, herunder Norsk regnskapsstandard (NRS).

Korrupsjon

NILU tar avstand fra bestikkelser og påvirkning av handel. Det er i alle sammenhenger forbudt å bestikke eller motta bestikkelser. Det er heller ikke tillatt å bruke konsulenter, agenter eller mellommenn til å kanalisere betaling til eller fra noen av de nevnte partene. Tredjeparter som inngår i kontrakt med NILU skal forpliktes til å slutte seg til samme regler og prosedyrer som gjelder for NILU når det gjelder bestikkelser og korrupsjon.

Konkurranseregler og prissamarbeid

NILU overholder alle konkurranseregler i forbindelse med hvordan vi utfører vår forretningsdrift. Vi engasjerer oss ikke i prissamarbeid eller fordeling av markeder.

Forholdet til media

NILU har plikt til å delta i den offentlige debatt med den kunnskap som forskningsinstituttet sitter inne med. Ærlighet, åpenhet og tilgjengelighet skal prege NILUs kommunikasjon.