Gå til innhold

Sertifisering og akkreditering

NILU er sertifisert og akkreditert på flere områder. Blant annet er prosjektgjennomføringen vår sertifisert iht. ISO9001 (kvalitetsstandarden), laboratoriene er akkreditert iht. ISO 17025 og NILUs helseeffektlaboratorium er GLP-sertifisert.

Sertifiseringer:

NS-EN ISO 9001:2021 – Sertifisering av kvalitetssystem (Kvalitetsstandarden)

NILU er tildelt ISO-sertifikatet NS-EN ISO 9001:2021, sertifikatnummer 580, for produksjon/leveranse av forskningsbaserte tjenester og produkter innenfor miljørelaterte temaer. (Av Kiwa AS –Teknologisk institutt sertifisering AS)

NS-EN ISO 9001:2021 – Sertifisering av kvalitetssystem (Kvalitetsstandarden)
Utstedt første gang: 2006-12-22
Sertifikatet revideres årlig
.

NS-EN ISO 14001:2021 – Sertifisering av miljøstyringssystem (Miljøstandarden)

NILU er tildelt ISO-sertifikatet NS-EN ISO 14001:2015, sertifikatnummer 918, for direkte og indirekte miljøpåvirkning av forskning og forskningsbaserte tjenester i Norge. (Av Kiwa AS –Teknologisk institutt sertifisering AS)

NS-EN ISO 14001:2021 – Sertifisering av miljøstyringssystem (Miljøstandarden) 
Utstedt første gang: 2010-05-10
Sertifikatet revideres årlig.

Akkrediteringer:

NS-EN ISO/IEC 17025

NILUs laboratorier (organisk og uorganisk kjemisk analyse samt instrumenter/prøvetaking) har metoder som er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025. Akkrediteringen omfatter P12 Kjemisk analyse og P3002 Prøvetaking luft. Akkrediteringsomfanget er samlet under vårt akkrediteringsnummer TEST 008.

Akkrediteringen forutsetter regelmessig oppfølging, og er gyldig til 02.03.2026

Se akkrediteringene på norsk akkrediterings nettsider

GLP-sertifisering:

NILUs helseeffektlaboratorium er inspisert i henhold til OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis (GLP), og registrert i Norsk akkrediterings GLP-register under registreringsnummer GLP 012, noe som sikrer et laboratorium av høy kvalitet.

Vårt laboratorium er det eneste i Norge som er GLP-sertifisert for in vitro toksisitetstesting av human risiko.

Se GLP-sertifiseringen på norsk akkrediterings nettsider

Referanselaboratorier:

Nasjonalt referanselaboratorium for luft

Miljødirektoratet utpekte i 2001 NILU til nasjonalt referanselaboratorium (NRL) for luft i Norge.

Hovedoppgavene til referanselaboratoriet er å sikre at målingene av luftkvalitet i Norge gjennomføres etter de krav som er satt i EUs direktiver (at de har foreskrevet kvalitet og at de er sammenlignbare). Dataene i laboratoriets database danner blant annet grunnlaget for norske myndigheters rapportering til European Environment Agency (EEA).

Nasjonalt referanselaboratorium for måling av ozon

NILU ble 18. mai 2006 utpekt av Justervesenet som nasjonalt referanselaboratorium for måling av ozon.

Dette innebærer at NILU skal etablere og opprettholde nasjonale målenormaler for ozon og regelmessig dokumentere at normalene er sporbare til det høyeste internasjonale nivå. Som nasjonalt referanselaboratorium skal NILU også tilby sporbar kalibrering av måleinstrumenter for ozon.

Les om nasjonale referanselaboratorier på Justervesenets nettsider