Gå til innhold

Miljø og helse

Både mennesker og økosystemer påvirkes av ulike typer forurensning i luft, vann og mat. NILU utfører forskning og tilbyr forskningsbaserte studier av hvordan vi eksponeres for forurensninger i det daglige, og hvilke effekter det kan ha.

Målet med denne forskningsvirksomheten er å oppnå en mer helhetlig forståelse for hvordan ulike typer forurensning påvirker miljø og helse.

Miljøeksponering og folkehelse

For å få bedre kunnskap om effektene av luftforurensning for helse, miljø og materialer, er det behov for å utvikle nye og bedre metoder for å beregne eksponering for luftforurensning og miljøgifter.

Et av hovedmålene med NILUs forskning er å gi ny viktig kunnskap om individers eksponering i ute- og innemiljø. Våre forskere jobber stadig med å bedre forståelsen av toksiske effekter av partikler i luft, og studerer sammenhenger mellom kjemisk sammensetning av partiklene, størrelse og morfologi. Denne innsikten bidrar også til økt kunnskap om effekter av luftforurensninger på materialer generelt og kulturminner spesielt.

I samarbeid med forskningsmiljøer innen bl.a. epidemiologi, kobler vi vår spisskompetanse på luftkvalitetsparametre og eksponering fra forurensninger til helseregistre, livsstils- og befolkningsundersøkelser, for å oppnå dypere innsikt i hvordan luftforurensning påvirker helse og miljø.

Helseeffekter av forurensning i form av nanopartikler og miljøgifter

Kobling av internasjonalt anerkjente in vitro effektmetoder med eksponeringsdata vil gi økt innsikt om helseskadelige egenskaper av syntetiske kjemikalier i forbrukerprodukter.

På NILU jobber vi stadig med å videreutvikle våre eksperimentelle cellelinjemetoder og inhalasjonsmodell, for å teste hvor giftige ulike nanopartikler og nye miljøgifter er for mennesker. Vi tar sikte på å være i forskningsfronten når det gjelder safe-by-design og nanosikkerhet, forskning som har direkte betydning for tilvirkningen i industri og dermed også for beskyttelsen av helse og miljø.

NILUs forskere på feltet har bidratt og bidrar stadig med ny kunnskap som er med på å danne grunnlag for nasjonale og internasjonale konvensjoner og lovutforminger.

Infrastruktur

Forurensning av luft, vann og mat utgjør en alvorlig trussel mot nåværende og kommende generasjoners helse, mot miljøet og mot matforsyningen.

Sammen med ulike partnere jobber NILU for å kvantifisere og verdivurdere helseeffekter basert på eksponeringsestimater, og gi et helhetlig balansert bilde av den potensielle helserisikoen forbundet med ulike typer forurensning. I dette arbeidet benyttes NILUs solide infrastruktur med laboratorier, databaser, modeller og sensorer/apper til å levere nødvendige data som kan belyse både forurensingseksponering og -effekter.