Gå til innhold

Prosjekter

Her presenterer vi et utvalg av NILUs prosjekter. Klikk på tittelen til det enkelte prosjekt for mer informasjon.

User-driven Health risk Assessment Services and Innovative ADAPTation options against Threats from Heatwaves, Air Pollution, Wildfire Emission and Pollen (healthRiskADAPT)

Transformative adaptation is gaining recognition as the appropriate response to climate change as the current adaptive measures reach their limits. In addressing health risks associated with heat waves, air pollution, […]

Prosjektperiode: 2024 – 2028

Pågående

Identification of chemical and biological determinants, their sources, and strategies to promote healthier homes in Europe (INQUIRE)

INQUIRE har som mål å beskytte folks helse ved å forbedre kvaliteten på innelufta i hjemmene deres. INQUIRE vil gjennomføre felles forskning og innovative tiltak for å redusere antallet og […]

Prosjektperiode: 2022 – 2027

Pågående

Efficient Recycling of E-Waste through Automated and Intelligent Resource Dataflow (REWARD)

Raske teknologiske fremskritt med økende bruk av IKT har akselerert genereringen av elektronisk avfall (ee-avfall). I tillegg tar de grønne overgangsmålene under det europeiske «Grønne giv» til orde for bruk […]

Prosjektperiode: 2023 – 2027

Not started

Norsk initiativ for EarthCARE-validering av aerosolusikkerheter og strålingsprodukter i Arktis (NEVAR)

Prosjektet «Norsk initiativ for EarthCARE-validering av aerosolusikkerheter og strålingsprodukter i Arktis» (NEVAR) tar sikte på å støtte geofysisk validering av dataproduktene fra EarthCARE-satellitten. EarthCARE (Earth Clouds Aerosols and Radiation Explorer) […]

Prosjektperiode: 2022 – 2027

Pågående

Copernicus Climate Change Service Evolution (CERISE)

The CERISE project kicked-off January 1 2023. It aims to enhance the quality of the Copernicus Climate Change Service (C3S) reanalysis and seasonal forecast portfolio, with a focus on land-atmosphere coupling. It […]

Prosjektperiode: 2023 – 2027

Pågående

Plast forurensing; globale kilder har konsekvenser for Arktiske strøk, mot internasjonal forståelse og utdanning (PlastPoll2021)

Vi finner marint plastavfall overalt, men det eksisterer fortsatt store kunnskapshull om geografisk distribusjon og kilder, samt effekter på økosystemet og hvilke metoder som fungerer best for å identifisere og […]

Prosjektperiode: 2021 – 2026

Pågående

Airborne Microplastic Detection, Origin, Transport and Global Radiative Impact (MAGIC)

Prosjektet, med kortnavnet "MAGIC", vil inkludere nyvinninger innen atmosfærisk prøvetaking (f.eks. fra Global Atmosphere Watch-stasjoner, GAW) og deteksjon av mikroplast (f.eks. lange tidsserier med målinger) i atmosfæriske sprednings- og inverse […]

Prosjektperiode: 2023 – 2026

Pågående

Circular Economy Resource Information System (CE-RISE)

Den økende etterspørselen og begrensede tilgangen til kritiske råvarer (CRM-er) svekker evnen til raskt å ta i bruk teknologiske endringer mot grønn og bærekraftig teknologi. Det påvirker robustheten til industrier innen […]

Prosjektperiode: 2023 – 2026

Pågående

Globale snødybdemålinger fra satellittdata for permafrost, nedbør i høyfjellet og klima-reanalyser (SNOWDEPTH)

SNOWDEPTH kombinerer lasermålinger fra satellitten ICESat-2 med data fra andre satellitter, kart, klima-reanalyser og statistisk modellering for å kartlegge hvor mye snø som ligger på bakken. Sluttproduktet er tidsserier med […]

Prosjektperiode: 2021 – 2026

Pågående

Autonomous Multi-Format In-Situ Observation Platform for Atmospheric Carbon Dioxide and Methane Monitoring in Permafrost & Wetlands (MISO)

Global oppvarming skyldes økte konsentrasjoner av klimagasser som karbondioksid (CO2) og metan (CH4) i atmosfæren. Målinger som gjøres i dag er i stand til å tallfeste endringer i konsentrasjon på […]

Prosjektperiode: 2023 – 2026

Pågående

Mot kognitive og autonome smartby-tjenester: Et datasystem for raskere og nøyaktigere luftkvalitetsvarsling (AirQMAN)

Luftforurensning er et globalt problem med alvorlige konsekvenser for helse og velvære. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er luftforurensning skyld i syv millioner dødsfall per år på verdensbasis. Med tanke på […]

Prosjektperiode: 2021 – 2025

Pågående

Pålitelige utslippsestimater for metan i en verden som endres (REGAME)

I REGAME, REliable Global Methane Emissions estimates in a changing world, kombinerer vi avanserte målinger fra land, hav og atmosfære med modeller for å forstå hvorfor atmosfærisk metan (CH4) øker, og […]

Prosjektperiode: 2021 – 2025

Pågående

Klimaresponsen til et blåere Arktis med en økning i nyformet vinterhavis (BASIC)

Prosjektet BASIC har som mål å forbedre forståelsen av hvordan klimaet endrer seg som følge av endringer i Arktis, med særlig fokus på det nye Arktis som kjennetegnes ved mer […]

Prosjektperiode: 2021 – 2025

Pågående

F.A.I.R. information cube (FAIRiCUBE)

Hovedmålet med FAIRiCUBE er å gjøre det mulig for andre som ikke jobber innenfor tematikken jordobservasjoner å få tilgang til, behandle og dele kartdata og algoritmer på en rettferdig og […]

Prosjektperiode: 2022 – 2025

Pågående

Improved energy efficiency of school buildings in Zulawy Wislane (Green Żuławy)

Klimaendringene kommer til uttrykk gjennom stigende havnivå, hetebølger, skogbranner, tørke, flom og økende temperaturer. De påvirker alle økosystemer og biologisk mangfold, så vel som økonomisk vekst, infrastruktur og livskvalitet. Det […]

Prosjektperiode: 2022 – 2024

Pågående

Integrert rammeverk for risikoevaluering av samlet påvirkning på arktiske økosystemer (COPE)

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle, utforske og evaluere et nytt integrert rammeverk for risikoevaluering av samlet påvirkning på arktiske økosystemer. Fokuset i prosjektet vil være på påvirkningsfaktorer og […]

Prosjektperiode: 2019 – 2024

Pågående

Kostholdsprediktorer for nye fluorerte stoffer og deres effekter på molekylære markører i blod

I dette prosjektet, som er en del av et større Marie Curie ITN prosjekt med 15 PhD prosjekter, ønsker vi å analysere ukjente fluorerte stoffer i tillegg til de kjente i blod fra kvinner i “Kvinner og Kreft”-studien. Vi vil benytte blodprøver fra individer som allerede har data tilgjengelig på genuttrykk, DNA-metylering og metabolomikk i et utvalg.

Prosjektperiode: 2020 – 2024

Pågående

Suburban dream vs. climate-friendly transport? Environmental sustainability of urban sprawl development of Polish cities (LUTEm)

Sosioøkonomisk vekst har ført til rask byutvikling i polske byer, og det har oppstått utfordringer med ukontrollerbar byspredningsutvikling (f.eks. overbelastning av transport og høye trafikkutslipp). Beslutningstakerne har ikke fullstendig forstått […]

Prosjektperiode: 2023 – 2024

Pågående

Å engasjere innbyggere i å styrke matmangfold i byer (SmartFood)

"Dyrk din egen mat i korridoren i blokka der du bor, samtidig som du reduserer klimagassutslipp, matavfall, energi- og transportkostnader! Forbedre helsen ved å endre spisevaner og engasjere deg mer […]

Prosjektperiode: 2021 – 2024

Pågående

VOC-målinger Hydrovolt (VOC Hydrovolt 2023)

Hydrovolt er et fellesforetak («joint venture») eid av Hydro (NO) og Northvolt (SE) og har et anlegg for resirkulering og gjenvinning av brukte batterier i Fredrikstad. Målsetningen i dette NILU-prosjektet […]

Prosjektperiode: 2023 – 2023

Fullført

Schools of a good climate – construction of educational green zones in primary schools no. 1 and no. 4 in Kozienice to mitigate climate change and adapt to its effects (GreenZone)

GreenZone-prosjektet har som mål å styrke motstandskraften i skolene mot de negative effektene av klimaendringer; øke elevenes og lærernes bevissthet om klimaendringer; og redusere klimagassutslipp på lokalsamfunnsnivå. For å gjøre […]

Prosjektperiode: 2021 – 2023

Pågående

Utvikling av miljøprestasjoner og klimapåvirkningsindikatorer for vurdering av bærekraft (DECIAS)

 DECIAS-prosjektet har som mål å utvikle en modelleringsverktøykasse for miljømessig bærekraftsvurdering basert på livssyklusanalyse (LCA), materialstrømsanalyse (MFA) og multiregional kryssløpsanalyse (MRIO). Produksjon, handel og forbruk av varer og tjenester fører […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Dacon – VOC-målinger i arbeidsmiljø (Dacon VOC)

Dacon AS holder til på Avløs i Bærum og produserer redningsutstyr for maritim næring. Bedriften bruker plast og plastprodukter i produksjonen. Plast og andre råvarer brennes og smeltes og dette […]

Prosjektperiode: 2023 – 2023

Fullført

Intelligent saneringssystem for fjerning av skadelige forurensninger i vann ved hjelp av modifisert karbonskum (i-CLARE)

Målet med i-CLARE er å designe og produsere det elektrokjemiske vannbehandlingssystemet, med implementerte kunstige intelligensprosedyrer dedikert til å identifisere og lære de mest effektive driftsparametrene for å fjerne en gitt […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Målinger av SO2 i områdene rundt Elkem Carbon og REC Solar sine anlegg i Kristiansand (SO2 Fiskå)

Måling av SO2 måles i boligområdene rundt bedriftene Elkem Carbon og REC Solar på Fiskå/Kristiansand. SO2 måles i boligområdene rundt bedriftene Elkem Carbon og REC Solar på Fiskå/Kristiansand. En SO2-monitor […]

Prosjektperiode: 2019 – 2023

Pågående

Plastic cycle – Optimalisering av ressurseffektivitet og minimering av resirkulering av farlige kjemikalier i en sirkulær økonomi (PLASTCYCLE)

PLASTCYCLE vil gi en omfattende oversikt over skjebnen til forskjellige plasttyper og tilsetningsstoffer i avfallsstrømmen. Vi vil også tilby løsninger for å optimalisere håndtering av plastavfall, gjennom å koble vitenskapelige funn med informasjon og kunnskap fra industripartnere, kommuner og avfallshåndteringsselskaper over hele Norge.

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Analysemetoder for kvantifisering av nano- og mikroplastpartikler og deres nedbrytning i marint miljø (ANDROMEDA)

I ANDROMEDA skal en kombinasjon av avanserte teknikker, som for eksempel µFTIR, Raman og SEM-EDX, optimeres og benyttes til karakterisering og kvantifisering av mikroplast og nanoplast i størrelsesorden 1 µm, 0,2 µm og mindre. Spesielt fokus vil bli gitt til typer MP som er utfordrende å detektere, slik som mikrofibre, malingsflak og partikler fra dekkslitasje.

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Flukser og skjebnen til mikroplast i Nordeuropeiske farvann (FACTS)

Prosjektet FACTS vil skape ny kunnskap og forbedre vår forstålse av kilder, transport, forekomst og skjebne til små mikroplaster i de nordlige marine farvannene. FACTS vil kombinere de nyeste metodene for å beskrive transport og geografiske kilder til mikroplastforurensning. Vi vil også undersøke hvor mikroplastpartikler vil havne både i tempererte farvann i den sørlige Nordsjøen og det arktiske vannet i Barentshavet.

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Bærekraftig utvikling i byer (Urban SDGs)

SIS-prosjekt designet i tett samarbeid mellom NILU og NIVA. Prosjektets overordnete mål er å utvikle et metodisk rammeverk som kan hjelpe med å tenke strukturert og skaffe en systemisk tilnærming […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Svært nøyaktig og autonom programmerbar plattform for å tilby luftforurensningstjenester til bilførere og publikum (HAPADS)

HAPADS er et ambisiøst prosjekt som skal utvikle et nytt mobilt luftovervåkingssystem (inklusivt sensorer, datainnsamling, analyse og brukergrensesnitt), som vil muliggjøre informasjonsdrevne beslutninger for å redusere luftforurensnings eksponering. Prosjektet har […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

EUROpean quality Controlled Harmonization Assuring Reproducible Monitoring and assessment of plastic pollution (EUROqCHARM)

Plastic pollution has become a global environmental and societal concern in recent years. Numerous protocols have been developed to monitor plastic debris, but these are rarely comparable. This has hindered […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Diffuse utslipp av støv fra LKAB Narvik

NILU har på oppdrag fra LKAB Norge AS utført utslipps- og spredningsberegninger for samlet utslipp fra punktkilder og diffuse kilder fra anlegget i Narvik. Formålet med prosjektet var å utarbeide […]

Prosjektperiode: 2023 – 2023

Fullført

Science-based risk governance of nanotechnology (RiskGone)

NILU leder et internasjonalt konsortium om risikostyring for konstruerte nanomaterialer i H2020-prosjektet RiskGONE. I tillegg til den koordinerende rollen er NILU ansvarlig for å sette opp retningslinjer for risiko-/nyttevurdering av […]

Prosjektperiode: 2019 – 2023

Pågående

Nordic participatory, healthy and people-centred cities (NordicPATH)

NordicPATH’s overall objective is to establish a new model for citizens’ participation and collaborative planning in Nordic countries to create healthy and people-centred cities. The project is tackling complex environmental […]

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Fullført

CeO2 Nanoparticles-assisted stem-based cell therapy: an innovative nanopharmaceutical approach to treat retinal degenerative diseases (CELLUX)

Målet for prosjektet CELLUX er å utvikle en ny type øyedråper for behandling av aldersrelatert nedbrytning av makula (del av netthinna) (Age Macular Degeneration, AMD), basert på CeO2 nanopartikler som […]

Prosjektperiode: 2020 – 2022

Fullført

Behandling av hjerneslag med glutamat oksaloacetate transaminase nanopartikler (GOTTARG)

Prosjektet har som mål å se på nye behandlingsmåter for hjerneskade. Prosjektet vil belyse de særlige fordelene denne tilnærmingen har til behandling av hjerneslag, men dette er en metode som […]

Prosjektperiode: 2020 – 2022

Fullført

Strategies to strengthen scientific excellence and innoVation capacIty for early diagnoSIs of gastrOintestinal caNcers (VISION)

Slovakia belongs to countries with the highest incidence of colorectal and pancreatic cancer in Europe. Therefore, the main goal of the VISION proposal is to strengthen the scientific excellence and […]

Prosjektperiode: 2019 – 2022

Pågående

Kvantifisering av globale ammoniakkilder ved bruk av Bayesiansk inversjonsteknikk (COMBAT)

Grunnstoffet nitrogen er en nødvendig bestanddel i alle livsformer. I atmosfæren foreligger nitrogen i hovedsak som ikke-reaktivt N2 (utgjør ca 78% av atmosfærens sammensetning), mens reaktivt nitrogen finnes i små […]

Prosjektperiode: 2018 – 2022

Fullført

Knowledge support for the European Climate and Health Observatory: infectious diseases and ground-level ozone (ClimaObs)

European Climate and Health Observatory (Observatory) er utviklet i et samarbeid mellom flere europeiske institusjoner og organisasjoner. EEA vedlikeholder Observatory, som er vert på den europeiske klimatilpasningsportalen Climate‐ADAPT. Observatoriet har […]

Prosjektperiode: 2022 – 2022

Fullført

PEER Research on Sustainable Development Goals: Tackling and Managing Risks with SDGs (PEER-TRISD)

Nettverket PEER (Partnership for European Environmental Research ) utmerker seg innen forskning på biofysiske og sosioøkologiske påvirkninger knyttet til implementeringen av SDG og de tilhørende risikoene. Veien mot SDG kan […]

Prosjektperiode: 2020 – 2022

Pågående

Kartlegging av luftkvaliteten i omgivelsene rundt to norske aluminiumsverk (ESPIAL)

Effekten av aluminiumsproduksjon på miljøet rundt norske aluminiumssmelteverk er studert i flere tiår. NILU har studert effekter på luftkvalitet både ved hjelp av målinger og modellberegninger siden tidlig på 1970-tallet. […]

Prosjektperiode: 2019 – 2022

Fullført

Luftforurensning og påvirkning på helse og velferd i nordiske land (NordicWelfAir)

Luftforurensning har alvorlige konsekvenser for menneskers helse, velvære og velferd. Hovedutfordringen er å forstå hvordan man kan iverksette tiltak mot luftforurensning på en best mulig måte både globalt og lokalt. […]

Prosjektperiode: 2015 – 2022

Fullført

Towards a reliable assessment of nanomaterial health effects using advanced biological models and assays (NanoBioReal)

Det er behov for å fremskaffe et godt vitenskapelig grunnlag for å beregne risiko for de som er eksponert til nanomaterialer (NMs), for å informere regulatoriske myndigheter samt å sikre […]

Prosjektperiode: 2019 – 2022

Pågående

Utvikling av en polleninformasjonstjeneste basert på data fra satellittplattformene Sentinel – Fase 1-3 (SEN4POL)

Prosjektet er en videreføring av SEN4POL fase 1 og skal undersøke muligheter for å bruke satellittdata for å kartlegge og varsle forekomst av bjørkepollen i Norge. Prosjektet utnytter dataene som fremskaffes […]

Prosjektperiode: 2020 – 2022

Pågående

Participatory science toolkit against pollution (ACTION)

ACTION-prosjektet skal forandre måten vi gjennomfører folkeforskning (citizen science) i dag: fra en prosess ledet av forskere til å være mer samskapende, inkluderende og ledet av befolkningen. På denne måten […]

Prosjektperiode: 2019 – 2022

Fullført

CitySatAir

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer. Ifølge WHOs luftkvalitetsdatabase utsettes 80% av befolkningen i byområder som overvåker luftforurensning for forurensingsnivåer som er høyere enn WHO sine anbefalinger. […]

Prosjektperiode: 2020 – 2021

Fullført

Innovativ forvaltning av luft og miljø i norske kommuner (iFLINK)

iFLINK-prosjektet skal gjøre det enklere å overvåke luftkvaliteten på langt flere steder til en lavere pris. Forskerne i prosjektet skal utvikle og bruke nye kalibrerings- og visualiseringsmetoder basert på maskinlæring […]

Prosjektperiode: 2019 – 2021

Fullført

Metodikkutvikling for finskala utslippsberegninger fra anleggsarbeid (MD EmSite)

Målet med dette prosjektet er å utvikle et konsept for å estimere finskala utslipp fra anleggsarbeid (følgende komponenter er inkludert: CO2, BC, CH4, NH3, NMVOC, PM10, PM2.5 and NOx) fra bygningsaktiviteter […]

Prosjektperiode: 2020 – 2021

Fullført

Spredningsberegninger av utslipp til luft ved Årdal Metallverk

NILU har studert effekten av aluminiumsproduksjon på miljøet rundt norske aluminiumssmelteverk ved hjelp av beregninger og målinger siden tidlig på 1970-tallet. I dette prosjektet er det beregnet bakkekonsentrasjoner for SO2, […]

Prosjektperiode: 2021 – 2021

Fullført

Forbedringer av NILUs eksisterende modeller for simulering av luftforurensning med høy tids- og romlig oppløsning (SIS MASTER)

Hovedmålet med prosjektet er å modifisere og forbedre NILUs eksisterende atmosfæriske modeller for simulering av tradisjonelle luftforurensninger (f.eks. NO2, PM2.5, PM10) med svært høy romlig oppløsning i urbane områder.

Prosjektperiode: 2018 – 2021

Fullført