Gå til innhold

Vedtekter

(Første vedtak 12. desember 2022. Annet og endelig vedtak 14. mars 2023.)

§1 – Navn og rettslig stilling

Stiftelsen NILU er en non-profit stiftelse opprettet i henhold til lov av 23. mai 1980, nr. 11 om stiftelser med mer.

§2 – Sete

Stiftelsens sete er i Skedsmo i Lillestrøm kommune.

§3 – Formål

Stiftelsens formål er:

 • NILU skal gjennom forskning utvikle kunnskap og metoder innen klima- og miljøutfordringer for å nå bærekraftige løsninger, med særskilt fokus på prosesser og effekter knyttet til atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter.
 • NILU skal innenfor instituttets kjerneområder levere tjenester og produkter nasjonalt og internasjonalt innenfor analyse, overvåkning og rådgivning for sentrale og lokale myndigheter, næringslivet og andre.
 • NILU skal ha en kompetanseprofil som sikrer instituttets faglige kjerneområder og legger til rette for medarbeidernes faglige utvikling, inkludert evnen til å gjennomføre tverrfaglige forskningsoppgaver.
 • NILU skal bidra til å bevisstgjøre samfunnet om årsaker og konsekvenser av klimaendringer og miljøeffekter, og utvikle kunnskap for å bidra til mer bærekraftige løsninger.
 • NILU skal gjennom innovasjon bidra i utviklingen av det kunnskapsbaserte samfunnet.
 • NILU skal utvikle effektive samarbeidsformer med andre forskningsmiljøer.

§4 – Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er 10 mill. kroner.

§5 – Organisasjon

Stiftelsen ledes av et styre og administrerende direktør.

§6 – Styrets sammensetning

 1. Styret består av syv medlemmer, fem eksterne og to valgt av de ansatte. Styret skal være allsidig sammensatt med henblikk på dets oppgaver og reflektere instituttets vesentligste brukergrupper.Funksjonstiden er tre år og starter 1. juli. Uttredende styremedlemmer kan gjenvelges, men må tre tilbake etter å ha fungert i to perioder.
 2. To styremedlemmer og varamedlemmer for disse velges av og blant stiftelsens arbeidstakere. Medlemmer eller varamedlemmer som slutter i sin stilling, trer ut av sine verv i styresammenheng. Hvis dette gjelder begge styremedlemmene som er valgt av de ansatte, foretas det suppleringsvalg.

Valget av styreleder gjelder normalt for tre år av gangen. Styret velger selv sin nestleder.

§7 – Styrets oppgaver

Styret er stiftelsens øverste organ med alminnelig ansvar for og myndighet i stiftelsen. Bestemmelsene nedenfor tar sikte på å peke ut de oppgaver som styret skal ofre særskilt oppmerksomhet. Disse hovedoppgaver er

 1. Å påse at stiftelsens virksomhet holder de høye mål som vedtektenes §3 forutsetter. Styret skal
  • oppfordre til samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, læresteder og ressurspersoner i inn- og utland
  • oppfordre til kontakt med brukere av stiftelsens tjenester og vektlegge ledelsens vilje til å skape inspirasjon og samarbeid med faglige miljøer og fora
  • styrebehandle hovedlinjene for stiftelsens forskning og at disse følges opp i det strategiske arbeidet i stiftelsens ledelse
 2. Å forestå stiftelsens forvaltning ved blant annet å
  • bidra til stiftelsens utvikling
  • ansette og avsette administrerende direktør
  • påse at sammensetningen av staben er tilpasset de oppgaver som stiftelsen har og skal gå inn for i fremtiden, herunder spesielt holde seg orientert om administrerende direktørs ansettelser og avskjedigelser av ledende personale som rapporterer direkte til administrerende direktør
  • oppnevne valgkomiteen
  • vedta instruks for valgkomiteen
  • oppnevne nye styremedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. Avvik fra valgkomiteens innstilling skal begrunnes skriftlig
  • påse at stiftelsen har et godt arbeidsmiljø
  • godkjenne arbeidsprogrammer, økonomiske rammer og budsjett
  • påse sunn drift, selvbærende økonomi og opplegg av forsvarlige reserver
  • treffe beslutning om fastsettelse av resultatregnskap og balanse
  • oppnevne revisor som skal være statsautorisert
  • avgi rapporter, regnskap et cetera som er pålagt stiftelsen av eksterne myndigheter
  • fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.

§ 8 – Valgkomite

 1. Valgkomiteens sammensetning
  • Stiftelsen skal ha en valgkomite bestående av tre medlemmer.
  • Valgkomiteen skal bestå av ett medlem utpekt av Klima- og miljødepartementet (eller det departementet som har NILUs grunnbevilgning på sitt budsjett), ett medlem utpekt av Norges forskningsråd og ett medlem fra privat næringsliv utpekt av styret. Valgkomiteen skal oppnevnes av styret og styret skal vedta en instruks for valgkomiteen.
 2. Valgkomiteens oppgaver
  • Valgkomiteen velger selv sin leder.
  • Viseadministrerende direktør fungerer som sekretær for valgkomiteen. Sekretæren tilrettelegger møtene i valgkomiteen, men har ikke stemmerett.
  • Valgkomiteen trer i funksjon i forbindelse med utløpet av en valgperiode for ett eller flere av de eksterne styremedlemmene eller ved fratreden i valgperioden for ett eller flere av disse styremedlemmene.
  • Valgkomiteen skal foreslå nye styremedlemmer, styreleder og styrets godtgjørelse.

§9 – Forpliktelse av stiftelsen

Stiftelsens signatur tegnes av styrets leder og et annet styremedlem i fellesskap. Styret meddeler prokura til administrerende direktør og eventuelt andre etter behov.

§10 – Styrets møter

Styrets leder eller den som bemyndiges, innkaller til styremøte. Dersom minst halvparten av styremedlemmene krever dette, skal det innkalles til styremøte.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. For å være gyldige må et vedtak ha tilslutning av minst fire medlemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Administrerende direktør deltar i styremøtene uten stemmerett.

Det skal føres protokoll fra møtene. Styremedlemmer har rett til å få eventuelle dissenser protokollført.

§11 – Administrerende direktør

Administrerende direktør har den daglige ledelse av stiftelsen. Administrerende direktør forbereder også de saker som skal behandles av styret, og setter dets avgjørelser ut i livet.

§12 – Forandring av vedtektene

Endringer i disse vedtektene kan besluttes av styret med to tredjedels flertall av de tilstedeværende styremedlemmer i to møter med minst tre måneders mellomrom. Ved endringer i formålsparagrafen, skal innspill fra det departementet som har NILUs grunnbevilgning på sitt budsjett (i 2022: Klima- og miljødepartementet) hensyntas.

§13 – Kontroll av statsmidler

Riksrevisjonen skal ha adgang til å kontrollere at bevilgede statsmidler nyttes etter forutsetningene. Den har rett til å kreve alle opplysninger som finnes påkrevd for denne kontroll.

Riksrevisjonen kan i den utstrekning som finnes nødvendig selv foreta undersøkelser hos stiftelsen.

§14 – Opphør

Stiftelsens virksomhet kan bare opphøre ved beslutning av styret med to tredjedels flertall av de tilstedeværende styremedlemmer i to på hverandre følgende styremøter sammenkalt med minimum tre måneders mellomrom. Vedtak om opphør er ikke gyldig før det er godkjent av Klima- og miljødepartementet og Stiftelsestilsynet. Stiftelsens midler skal besluttes anvendt slik at det formål stiftelsen har søkt å tjene blir tilgodesett best mulig.

Vedtektene ble sist endret etter endelig vedtak i styremøtet 14. mars 2023.