Gå til innhold

Åpne data

NILU er et ledende vertsmiljø for data om atmosfærens sammensetning. Per i dag samler NILU inn, organiserer og tilgjengeliggjør data på vegne av blant andre FN, verdens meteorologiorganisasjon (WMO), flere europeiske forskningsinfrastrukturer og den europeiske romorganisasjonen (ESA). Informasjonen samlet i disse databasene er åpent tilgjengelig for alle som ønsker å ha tilgang til atmosfæriske forskningsdata.

Slike samlinger av forskningsdata er viktige, uavhengige kilder til informasjon. Forskere fra hele verden bruker dem til å for eksempel utarbeide globale og regionale trender, teste modeller og vurdere endringer i atmosfæriske parametere over lang tid. I tillegg er informasjonen fra disse databasene viktig som grunnlag for internasjonalt samarbeid og politikkutforming for utslippsreduksjoner på globalt nivå.

Åpne databaser:

EBAS

EBAS-databasen samler observasjonsdata om atmosfærisk kjemisk sammensetning og fysiske egenskaper fra en rekke ulike nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og overvåkningsprogram, som for eksempel ACTRIS, AMAP, EMEP, GAW og HELCOM, samt for de norske overvåkningsprogrammene som finansieres av Miljødirektoratet, KLD og NILU.

EVDC

EVDC er ESAs (den europeiske romorganisasjonens) database, som brukes til å lagre, kvalitetssikre og utveksle atmosfæredata fra jordobservasjonssatellitter og data for å validere disse, såkalte Cal/Val-data (kalibrering og validering).

ACTRIS

ACTRIS-datasenteret omfatter EBAS og to andre eksterne databaser (CloudNet og EARLINET). Det gir fri og åpen tilgang til alle data som skriver seg fra ACTRIS-infrastrukturnettverkets aktiviteter. Målet med databasen er å hjelpe forskere med å samle og få tilgang til atmosfæriske data fra en rekke databaser distribuert over hele verden.

API-er:

Luftkvalitetsmålinger: https://api.nilu.no/