Gå til innhold

9,5 millioner euro til forskningsinfrastruktur på aerosoler, skyer og sporgasser

Zeppelinstasjonen på Svalbard

Brüssel / Leipzig, 3. juni 2015: Forsknings­infrastrukturen ACTRIS-2 mottar 9,5 millioner euro i finansiering fra EU-kommisjonen i perioden fram til 2019. Med dette kan det eksisterende nettverket av landbaserte forsknings­observatorier for aerosoler, skyer og sporgasser utvides ytterligere.

31 partnere fra 21 europeiske land, som alle bidrar med atmosfæriske målinger fra 20 “supersites” i ulike klimasoner, deltar i prosjektet “Aerosols, Clouds, and Trace gases Research Infrastructure” (ACTRIS-2). Blant dem er NILU – Norsk institutt for luftforskning, som leder ACTRIS’ datasenter og bidrar med data fra observatoriene på Svalbard (Zeppelin), i Antarktis (Trollhaugen) og i Aust-Agder (Birkenes).

Styrker kunnskap

Negative helseeffekter forårsaket av luftforurensning, samt potensielle skader som følge av klimaendringer, er de største miljøutfordringene EU vil møte de nærmeste tiårene. Derfor er observasjon av langsiktige trender i atmosfæren avgjørende for å forbedre vår kunnskap om disse prosessene, og reagere hensiktsmessig.

ACTRIS-2 ser på tre essensielle faktorer innen klimaendring og luftkvalitet:

  • Sporgasser, for eksempel flyktige organiske forbindelser (VOCs) og nitrogenoksider (NOx).
  • Naturlige og menneskeskapte aerosoler (bl.a. svevestøv fra trafikk og industri, støv fra landbruksvirksomhet og røyk fra skogbranner). Hvor mye menneskeskapte aerosoler som finnes varierer stort gjennom Europa, men de har kraftig innvirkning på både menneskers helse og klimaet på jorda.
  • Skyer er fortsatt en av de største kildene til usikkerhet i klimamodeller, siden det fortsatt ikke er klart hvordan skyenes egenskaper og hvordan de blir til kommer til å endre seg med klimaet.

Unik innsikt

ACTRIS-2-samarbeidet er viktig for vår forståelse av endringer i atmosfæren. I tillegg til å bidra med kunnskapsbygging og fritt tilgjengelige data av høy kvalitet, skal ACTRIS-2 granske atmosfæren fra bakkenivå og opp til den øvre troposfæren, i høyder på rundt 10 kilometer. På denne måten vil prosjektet bidra med ny og unik innsikt i europeisk forskningssammenheng.

ACTRIS-2 har en utfyllende rolle i forhold til tre andre EU-forskningsinfrastrukturer innen miljøvitenskap: ICOS, som fokuserer på karbondioksid og andre drivhusgasser, SIOS, som gransker Arktis fra Svalbard, og IAGOS, som bruker fly til å undersøke atmosfæriske gasser og partikler.

Merverdi

Mange av observatoriene som er med i ACTRIS-2 er også med i de internasjonale overvåkningsprogrammene EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) og GAW (Global Atmosphere Watch). ACTRIS-2 bidrar til disse nettverkene med viktig vitenskapelig kapasitet i form av forbedrede aerosol- og sporgassobservasjoner.

I tillegg bidrar ACTRIS-2 til harmonisering av observasjoner, kvalitetssikring og implementering av nye eller forbedrede måleprotokoller i alle nettverkene.

Trollhaugenobservatoriet
NILUs observatorium på Trollhaugen, Dronning Maud land, Antarktis Foto: Chris Lunder, NILU