Gå til innhold

Stort potensial i mobile luftmålere

Luftkvalitetssensorer montert på sykkel

I nær fremtid vil smartteknologi gi oss muligheten til selv å overvåke luftkvaliteten der vi bor, varsler forskere ved NILU – Norsk institutt for luftforskning. Men fremtiden har allerede begynt …

Alena Bartonova
Forskningsdirektør Alena Bartonova, NILU – Norsk institutt for luftforskning.

Bergensavisen skrev 7. juni om et spennende initiativ fra den nyetablerte organisasjonen FriskBy. FriskBy har planer om å engasjere elever fra flere videregående skoler i Bergen til å bygge, utplassere og passe på over 200 målesensorer for luftkvalitet. Luftmålerne skal ifølge avisa plasseres på forskjellige steder rundt om i byen.

– NILU hilser dette engasjementet velkommen og ønsker seg lignende initiativer i flere byer, sier Dr. Alena Bartonova, forskningsdirektør ved NILU.

– Smartteknologi gir oss mange muligheter, som langt fra er ferdig utforsket. I løpet av de siste tre årene har vi jobbet mye med å forske på og videreutvikle ressursene våre innenfor dette området.

CITI-SENSE

Bartonova leder EU-prosjektet CITI-SENSE (Development of sensor-based Citizens’ Observatory Community for improving quality of life in cities).

Det dreier seg om bruk av mobil sensorteknologi for å la deg og meg overvåke luftkvaliteten i vårt nærmiljø.

I tillegg skal bruk av mobile applikasjoner la oss dele informasjon med hverandre, og gi oss bedre grunnlag til å kunne minske forurensningens påvirkning på oss individuelt og for samfunnet.

Prosjektleder for Citi-Sense-MOB- prosjektet, Núria Castell, demonstrerer bruken av en mobil sensor sammen med mobiltelefonen.

Fra idé til virkelighet

CITI-SENSE lanseres i ni byer; Barcelona, Beograd, Edinburgh, Haifa, Ljubljana, Oslo, Ostrava, Wien og Vitoria, der frivillige blir utstyrt med mobile sensorer for å måle luftkvaliteten i sitt nærmiljø.

Sensorene sender data til et felles system, og innbyggerne får nyttig informasjon i retur, som for eksempel et sanntidskart over forurensningssituasjonen.

Data fra innbyggernes mobile sensorer og telefoner blir satt sammen med data fra eksisterende offentlige datainnsamlingssystemer, for eksempel fra stasjonære målestasjoner.

Slik sammensatt informasjon gjøres tilgjengelig både på internett og gjennom nyutviklede applikasjoner for mobile enheter. Grensesnittet – et så-kalt «Citizens’ Observatory»  – skal fungere som en virtuell møteplass. Folk i hele Europa vil kunne bruke disse virtuelle møteplassene for å utveksle informasjon og lære av hverandre. De vil også få verktøy og opplæring i hvordan de kan vurdere og bruke de innsamlede dataene til egen og andres nytte.

Miljø og helse i Oslo

NILU er også vitenskapelig koordinator for, og én av fem norske partnere som samarbeider med Oslo kommune og kollektivselskapene Ruter # og Nobina om et annet prosjekt: Citi-Sense-MOB (Mobile Services for Environment and Health Citizens’ Observatory).

Dette prosjektet foregår i Oslo, og omfatter montering av luftkvalitetssensorer på busser og sykler.

Disse sensorene samler så inn kontinuerlige overvåkningsdata om miljøtilstanden i byen. CITI-SENSE og Citi-Sense-MOB samarbeider om å teste ulike mikrosensorteknologier og metoder for å overvåke urban luftforurensning, og formidle dette til publikum og beslutningstakere.

– Slike initiativer gir oss mulighet til å samle detaljerte sanntidsdata som ikke har vært tilgjengelige før nå, forklarer Dr. Núria Castell, vitenskapelig leder av Citi-Sense-MOB.

Castell forklarer videre at kombinasjonen av data fra disse nye teknologiene, med de metodene og verktøyene forskerne har tilgang til fra før, gir ny og utvidet forståelse av dynamikken mellom luftforurensning, miljørettet helsevern og klimaendringer i urbane områder.

Dette er svært relevante innspill til en bærekraftig miljøstrategi for Oslo, i tillegg til at innbyggerne kan lære mer om hva luftkvaliteten i nærmiljøet betyr for dem.

Store utfordringer

Selv om de nye mobile teknologiene byr på mange muligheter og har stor innovativt potensial, finnes det fortsatt flere utfordringer som må takles. For eksempel vil data samlet gjennom smartteknologier bare gi indikative måleresultater.

Data vil ennå ikke være 100% vitenskapelig trygge, siden den nye teknologien fortsatt er preget av usikkerhet i funksjon og bruk. Derfor vil det være vanskelig å sammenligne dem med data fra offentlige målestasjoner.

– Men basert på erfaringene våre kan vi trygt si at det er mulig å benytte smartteknologienes data på en vitenskapelig forsvarlig måte, opplyser Bartonova.

– I løpet av de siste årene har NILU med partnere utviklet et system som gjør det mulig å la sensorene inngå som komplement til det offentlige målenettet. Så selv om informasjonen fra de mobile sensorene kun er indikativ inntil videre, vil den sammen med data fra de offentlige målestasjonene kunne gi et mer helhetlig bilde av miljøtilstanden i byen – særlig der det ikke finnes stasjonære måleapparater.

Standardisering og krav

Sensorene er enkle i bruk. Men systemet som sørger for kommunikasjon mellom sensorene og resten av verden er avhengig av å kunne kobles opp mot ikke bare de mobile plattformene folk bruker, men også andre informasjons­systemer.

Siden ett av målene med både CITI-SENSE og Citi-Sense-MOB er å bidra til de globale observasjonssystemene (Global Earth Observing System of Systems), må man bruke standardiserte verktøy i alle ledd. Dermed stilles det spesielle krav til sensorinstrumentene, til kommunikasjonsprotokollene, og til hvordan dataene er lagret og hvor tilgjengelige de skal være.

– På mange måter kan man se på disse prosjektene som standardiseringseksperimenter, sier Bartonova.

– Vi er helt avhengige av at en lang rekke protokoller, kvalitets- og standardiseringssystemer snakker sammen, for å senere kunne sammenlikne resultatene fra de ni deltakende byene – og med de offentlige målingene og annen informasjon.

Startskudd over sommeren

I både CITI-SENSE og Citi-Sense-MOB forberedes det kampanjer for å teste ut denne kompliserte infrastrukturen i stor skala. Startskuddet for kampanjene går rett over sommeren.

– Vi har satt opp et stasjonært målenettverk i hele byen som komplementeres av mobile måleinstrumenter. Måleinstrumentene blir brukt av frivillige, i tillegg til å monteres på busser og sykler, forklarer Núria Castell.

– I tillegg har vi satt opp noen målestasjoner ved enkelte barnehager i byen, for å få mer informasjon om luftkvaliteten der barna oppholder seg store delen av dagen.

– I første omgang skal parkeringsvakter i Oslo bruke våre mobile luftkvalitetsmålere mens de jobber, opplyser Bartonova.

– Dette vil gi oss data om luftkvaliteten i ulike områder i byen. I tillegg skal vi rekruttere frivillige som har lyst til å bruke de mobile sensorene i et par uker, og teste ut mobilapplikasjonen vår. Da vil de også få mulighet til å gi direkte tilbakemelding om hvordan de synes at luftkvaliteten er der de befinner seg.

Målestasjon i Kirkeveien
På taket av målestasjonen for luftkvalitet i Kirkeveien i Oslo har Citi-Sense satt opp sine luftkvalitetssensorer, for å teste hvordan de fungerer under reelle forhold Foto: Claudia Hak, NILU

Engasjerer skoleelever

I tillegg til luftkvalitet utendørs fokuserer CITI-SENSE også på innemiljøet. I våres gjennomførte prosjektet, i samarbeid med SINTEF Byggforsk, en kampanje ved tre skoler i Østlandsområdet (Lørenskog VGS, Lambertseter VGS og Horten VGS).

Elevene ved faget Teknologi og forskningslære fikk bruke sensorer og annen måleteknologi for å overvåke innemiljøet i sine klassemiljøer, og lære mer om luftforurensning. Etter en måned ble kampanjen avsluttet med en konferanse der 80 elever delte sine erfaringer og resultater med hverandre og de involverte forskerne. En liknende kampanje skal også gjennomføres til høsten.

Merverdi for individ og myndigheter

– CITI-SENSE-systemene er lagt opp til å fremme dialog mellom borgere og myndigheter, forklarer Bartonova.

– Ved å bidra med personlig informasjon om hvordan innbyggerne opplever miljøet på forskjellige steder i byen, får myndighetene tilgang til informasjon utover det som måleapparatene leverer.

– Vi gleder oss derfor over initiativer som FriskBys, og deler gjerne våre erfaringer, avslutter hun.

Aktuelle lenker:

CITI-SENSE
Citi-Sense-MOB