Gå til innhold

Fremdeles høye svovel- og tungmetallnivåer i nord

Lys og røyk fra Nikel by og smelteverket
Foto: Januus Remm, Univ. Tartu, Estland

Russiske utslipp fører til at Pasvikdalen og Jarfjord i Øst-Finnmark har de høyeste målte konsentrasjonene av SO2 og tungmetaller i Norge.

Tore Flatlandsmo Berglen
Seniorforsker Tore Flatlandsmo Berglen, avdeling for by og industri, NILU. Foto: Ingar Næss

Jordskorpen i grenseområdene mellom Russland og Norge inneholder mye metaller og mineraler. Dette videreforedles i de to russiske byene Zapoljarnij og Nikel rett på andre siden av grensen, der det er briketteringsanlegg og smelteverk som produserer nikkel. Malmen som videreforedles er rik på tungmetaller som nikkel og kobber, men inneholder også en viss mengde svovel (~5-6 %).

Dette medfører at smelteverkene slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller, ifølge seniorforsker Tore Flatlandsmo Berglen ved NILUs avdeling for by og industri. Utslippene påvirker luftkvaliteten og miljøet i grenseområdene, og ifølge NILUs måleprogram har Pasvikdalen og Jarfjord i Sør-Varanger kommune de høyeste målte konsentrasjonene av SO2 og tungmetaller i Norge.

Måleprogrammet i området

De to viktigste målestasjonene i måleprosjektet for grenseområdene er Svanvik i Pasvikdalen like vest for Nikel og Karpdalen ved Jarfjordfjellet (nord for Nikel og Zapoljarnij). Begge steder måles det svoveldioksid (SO2) i luft, tungmetaller i luft (bl.a. nikkel, kobber, kobolt og arsen), tungmetaller i nedbør, samt meteorologi (bl.a. vindretning og –styrke, temperatur og nedbør). Det gjøres også nedbørmålinger i Karpbukt og målinger av SO2 på Viksjøfjell.

Tabell 1: De viktigste resultatene for svoveldioksid. Tallene er gitt både for rapporteringsperioden april 2014 – mars 2015 og kalenderåret 2014.

1) Norsk grenseverdi for vinterperioden (1. oktober – 31. mars) og for et kalenderår er 20 µg/m3, satt for virkning på økosystemer.
2) Norsk grenseverdi for timemiddelverdi av SO2 er 350 µg/m3 og denne kan overskrides 24 ganger per kalenderår.
3) Norsk grenseverdi for døgnmiddelverdi av SO2 er 125 µg/m3 og denne kan overskrides tre ganger per kalenderår.

Rapporteringsperioden 1. april 2014 – 31. mars 2015 Svanvik Karpdalen
Høyeste 10-minuttersverdi µg/m3 3541 871
Høyeste timemiddelverdi µg/m3 1418 616
Antall timemiddel > 350 µg/m3 sommer
9 0
Antall timemiddel > 350 µg/m3 vinter
11 27
Høyeste døgnmiddel sommer µg/m3 160 59
Høyeste døgnmiddel vinter µg/m3 396 366
Antall døgnmiddel > 125 µg/m3 2 4
Middelverdi sommer µg/m3 8,6 6,4
1) Middelverdi vinter µg/m3 8,9 18,2
Kalenderåret 2014
2) Antall timemiddel > 350 µg/m3 24 15
3) Antall døgnmiddel > 125 µg/m3 2 3
1) Årsmiddelverdi µg/m3 8,8 13,2
1) Norsk grenseverdi for vinterperioden (1. oktober – 31. mars) og for et kalenderår er 20 µg/m3, satt for virkning på økosystemer.
2) Norsk grenseverdi for timemiddelverdi av SO2 er 350 µg/m3 og denne kan overskrides 24 ganger per kalenderår.
3) Norsk grenseverdi for døgnmiddelverdi av SO2 er 125 µg/m3 og denne kan overskrides tre ganger per kalenderår.


Måleresultatene viser at norske grenseverdier ikke ble brutt på Svanvik og i Karpdalen i 2014. Dette gjelder både for antall timemidler over 350µg/m3 (gjennomsnitt over en time, norsk lovverk tillater 24 overskridelser pr kalenderår), antall døgnmidler over 125µg/m3 (gjennomsnitt over et døgn, norsk lovverk tillater 3 overskridelser pr kalenderår), samt grensen for vintersesong og kalenderår (20µg/m3).

«Smaker» svovel

På Svanvik var det to dager med meget høye nivåer av SO2 i 2014, 28. mai og 20. oktober. Begge dagene var preget av rolige og stabile forhold med svak vind fra østlig kant og store utslipp fra Nikelverket. 28. oktober målte NILU de høyeste verdiene på mer enn 15 år.

– Det høyeste nivået var 10-minuttersverdi på 3541µg/m3 med tilhørende timemiddel 1418µg/m3 (se tabell 1). Dette er nivåer som vanligvis kun observeres i Nikel by tett ved smelteverket, forklarer Berglen, – men store utslipp og spesielle meteorologiske forhold ga meget høye konsentrasjoner også på Svanvik. Ved slike høye nivåer kan man «smake» svovel i lufta, og grå tåke ligger over bakken.

Stemmer ikke overens

Media har de siste ukene referert til russiske meldinger om at utslippene av tungmetaller har økt dramatisk fra 2013 til 2014.

Resultatene fra måleprogrammene på norsk side viser ingen markant økning i nivåene av tungmetaller. NILU har meddelt at det er nødvendig med mer informasjon om utslippene fra Zapoljarnij og Nikel før forskerne kan konkludere.

Stasjon Periode Ni
ng/m3
As
ng/m3
Cu
ng/m3
Co
ng/m3
Svanvik April – september 8,6 2,09 6,48 0,36
Oktober 2014 – mars 2015 7,10 1,59 5,66 0,27
1) Kalenderår 2014 7,77 2,02 6,67 0,31
Karpdalen April – september 6,42 1,49 5,17 0,25
Oktober 2014 – mars 2015 11,06 3,08 9,70 0,42
1) Kalenderår 2014 7,38 2,12 6,81 0,29

Tabell 2: Middelverdier av metaller i luft på Svanvik og i Karpdalen sommerhalvåret 2014, vinterhalvåret 2014/15, samt kalenderåret 2014.

1) Målsettingsverdier (“target value”) for tungmetaller er 20 ng/m3 for nikkel og 6 ng/m3 for arsen gitt som årsmiddel (gjeldende fra 1. januar 2013). Dette gjelder innholdet av tungmetaller i PM10-fraksjonen.