Gå til innhold

Ny målestasjon for luftkvalitet er på plass i Lillestrøm

Målestasjon i Lillestrøm
Foto: NILU

Nå skal det ikke lenger være tvil om luftkvaliteten i Lillestrøm: Målestasjonen er satt ut, og data om den lokale lufta er tilgjengelig på nett.

I 2013 gjennomførte Statens Vegvesen Region øst et kartleggingsprosjekt over luftkvaliteten på blant annet Romerike, der behovet for nye målestasjoner ble vurdert. Når prøveresultater og overordnede beregninger forelå, var det klart at det var behov for en fast målestasjon som kunne overvåke luftkvaliteten i området på permanent basis, og gi grunnlag for å iverksette tiltak i perioder med mye forurensning.

Ønsker bedre oversikt over luftkvaliteten

– Vi mangler dokumentasjon av luftkvaliteten for flere områder i regionen, sier overingeniør Nina Martinsen fra Statens vegvesen.

– Derfor ønsker vi å kartlegge luftkvaliteten i byområder der vegtrafikk, særlig fra riks- og fylkesveger, bidrar til høye konsentrasjoner av svevestøv og nitrogendioksid (NO2). Særlig vil vi sette fokus på følsomme områder som skoler, barnehager, boliger, lekeplasser, idrettsanlegg og grøntområder der folk bor og oppholder seg til daglig.

Martinsen forteller videre at det ble vurdert flere plasseringer i Lillestrøm, men på grunn av flere faktorer falt valget på området ved Vigernes skole langs Riksveg 22. Hun oppfordrer videre kommunen til å sette opp en bybakgrunnsstasjon i fremtiden.

– Bakgrunnen for dette er at det er viktig å kartlegge kommunen som en helhet, forklarer Martinsen.

– Med dette mener vi bidrag fra både kommunale veger og andre utslippskilder, som til sammen gir et bedre datagrunnlag for hele Lillestrøm.

Are Bäcklund
Senioringeniør Are Bäcklund, NILU

Sjekk luftkvaliteten på nett

Senioringeniør Are Bäcklund fra NILU – Norsk institutt for luftforskning, som drifter stasjonen på vegne av Statens vegvesen Region øst, forteller at målestasjonen er utstyrt med instrumenter for måling av fint svevestøv (PM2,5), svevestøv (PM10) og nitrogenoksidene NO og NO2.

Hovedkildene til disse forurensningskomponentene er vedfyring, veislitasje og eksos fra forbrenningsmotorer.

Data fra målestasjonen i Lillestrøm er del av det nasjonale nettverket av målestasjoner, som alle fortløpende rapporterer inn data til nettportalen www.luftkvalitet.info. Det vil dog ta noe tid før dataene som samles inn kan brukes til å trekke konklusjoner om lufta i Lillestrøm.

Portalen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, NILU og Miljødirektoratet, og her kan alle interesserte gå inn og følge med på luftkvaliteten i sitt område. I tillegg til oppdaterte målinger inneholder portalen også generell informasjon om luftkvalitet, og råd om hva du bør gjøre på dager med mye luftforurensning.