Gå til innhold

Fortsatt mye svovel i lufta i Øst-Finnmark

Smelteverket i Nikel
Foto: Eivind Farmen, Miljødirektoratet

Smelteverket i Nikel og briketteringsanlegget i Zapoljarnij i Nordvest-Russland slipper hvert år ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller (nikkel, kobber, kobolt og arsen). Disse byene ligger nær norskegrensen og utslippene påvirker luftkvaliteten i grenseområdene når vinden blåser fra øst og sør.

NILU har måleprogram i grenseområdene på oppdrag fra norske myndigheter (Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet). Årsrapporten for 2018 er nå publisert.

Luftkvaliteten i grenseområdene i 2018

NILU har målestasjoner på Svanvik i Pasvikdalen vest for Nikel og i Karpdalen nord for Nikel/Zapoljarnij. Her måler vi svoveldioksid (SO2) og tungmetaller i luft og nedbør (nikkel, kobber, kobolt og arsen regnes som spormetaller fra smelteverkene). I tillegg måles bly, kadmium, sink, krom, vanadium og aluminium, samt meteorologi. Vi utfører også målinger av uorganiske komponenter i nedbør i Karpbukt og svoveldioksid på Viksjøfjell. Kartet under viser nærmere plassering av målestasjonene i grenseområdene.

Figur. Viser norske målestasjoner i grenseområdene mot Russland
Norske målestasjoner for luftkvalitet, nedbørkvalitet og meteorologiske forhold i grenseområdene Norge-Russland i kalenderåret 2018.

Generelt viser målingene at SO2-nivåene i lufta på Svanvik var lavere i 2018 enn i 2017. Det skyldes delvis at andelen vind fra smelteverkene mot stasjonen på Svanvik var lavere i 2018 enn tidligere år (dvs. mindre vind fra øst). I Karpdalen var SO2-nivåene litt høyere i 2018 enn året før. Måleresultatene viser at norske grenseverdier for SO2 i lufta ble overholdt både på Svanvik og i Karpdalen i 2018, dette gjelder grenseverdier for time, døgn, vintersesongen 2017/18, samt kalenderår. Målsettingsverdier for nikkel og arsen ble også overholdt i 2018.

Episoder i 2019

Selv om norske grenseverdier for luftkvalitet har vært overholdt i grenseområdene de to siste årene forekommer det fortsatt episoder med høye, kortvarige konsentrasjoner av SO2. Disse episodene kjennetegnes ved at SO2-konsentrasjonene stiger raskt, ofte i løpet av minutter, fra tilnærmet null opp til flere hundre µg/m3 (mikrogram pr. kubikkmeter). Den brå økningen skyldes at stasjonen plutselig kommer innenfor røykfanen fra verkene.

I vinter var det to episoder på Svanvik som fikk stor oppmerksomhet, 14.-15. januar og 25. januar. Ved sistnevnte episode ble det også sendt varsel til lokalbefolkningen på Svanvik via SMS. De nye varslingsrutinene er et samarbeid mellom NILU, Sør-Varanger kommune og Miljødirektoratet og vil gjøre det lettere å informere befolkningen i grenseområdene ved helseskadelig luftkvalitet.

Riksrevisjonens undersøkelse

Norsk og russisk Riksrevisjon har i fellesskap undersøkt det norsk-russiske miljøsamarbeidet og det ble lagt fram en rapport i mars i år (pressemelding og rapport kan leses her). Et av funnene fra gjennomgangen er at det grensenære samarbeidet har bidratt med mye felles kunnskap, men at problemene med utslippene fra nikkelverkene fortsatt er uløst. Riksrevisjonen anbefaler videre at Norge må fortsette å være en pådriver for å nå målet om å bringe utslippene fra nikkelverkene ned til et nivå som ikke skader helse og miljø i grenseområdene. Likeledes må man fortsette arbeidet med å harmonisere metoder for måling av forurensning av tungmetaller både i luft og på land.

NILUs arbeid er slikt sett sentralt i det norsk-russiske miljøsamarbeidet i grenseområdene. Måleprogrammene NILU utfører på oppdrag for norske myndigheter gir kunnskap om nivåene av forurensning. I tillegg bidrar NILU også jevnlige i møter og dialog med russerne, for eksempel i den norsk-russiske ekspertgruppen for luft.