Gå til innhold

EarthresQue: Samarbeid på tvers av instituttgrensene ga suksess

Foto: Colourbox

Fredag 12. juni offentligjorde Norges Forskningsråd hvilke prosjekter som inviteres til kontraktsforhandlinger knyttet til SFI-ordningen (Sentre for forskningsdrevet innovasjon). SFI-søknaden «earthresQue» var blant de utvalgte, med et prosjekt som som skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall.

I sentrene samarbeider fremstående forskningsmiljøer med forskningsaktive bedrifter om å utvikle kompetanse og teknologi som kan fornye og videreutvikle næringslivet. Prosjektet var et initiativ fra Institutt for energiteknikk (IFE),  der smart håndtering av ulike problemstillinger tilknyttet avfallsdeponier var utgangspunktet. Konseptet ble videreutviklet til å omfatte både avfalls- og gjenvinningsbransjen, og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ble trukket inn og påtok seg etterhvert rollen som leder og vertskap for senterinitiativet.

30 partnere

22 brukere fra privat og offentlig sektor er med i Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy (earthresQue): Lindum, AF Decom, Skanska, Perpetuum, Bjorstaddalen næring, IRIS Produksjon, NOAH, Borregaard, Kronos Titan, Norsk Senter for Sirkulærøkonomi, Scandi Energy, Eyde-klyngen, Bergen kommune, Forsvarsbygg, Skien kommune, Akershus fylkeskommune, Skedsmo kommune, Ås kommune, Rogaland fylkeskommune, Borg havn, Innherred renovasjon og Frevar. I tillegg kommer 6 FoU-partnere foruten vertsinstitusjonen NMBU og initiativtakerne IFE.

Forskningspartnerne er en bredt sammensatt gruppe fra ulike fagområder: Norges Geotekniske Instiutt (NGI), Handelshøyskolen BI, NORSUS (tidl. Østfoldforskning), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og NILU – Norsk institutt for luftforskning.

– Vi er glade for at earthresQue er valgt ut som nytt SFI i sterk konkurranse med andre søkere. NIVA er en del av et sterkt konsortie med fagmiljøer av høy kvalitet vi har mange og gode erfaringer med fra tidligere samarbeid, sier Greta Bentzen, adm. dir i NIVA.

Forente instituttkrefter

– Sirkulærøkonomi er et nytt satsingsområde for NILU, sier NILUs adm.dir. Kari Nygaard.

– Derfor er det ekstra gledelig for oss at Forskningsrådet har bevilget penger til earthresQue. NIVA og NILU har fra før av et tett samarbeid, og den nye SFI-en lar oss, sammen med NMBU og en rekke andre næringslivs- og instituttpartnere, fokusere på å utvikle viktige innovasjoner.

Tilbake i 2015 startet Norges Forskningsråd en evaluering av alle forskningsinstitutter som er underlagt Retningslinjer for statlig basisfinansiering. Her heter det at instituttene, i tillegg til å tilby forskningsbasert kunnskap til offentlige brukere, skal bidra til innovasjon og næringsutvikling. Dette formålet er også nedfelt i retningslinjene for basisfinansiering og understreket i Forskningsrådets strategi for sektoren. I tråd med den økende erkjennelsen av at norsk næringsliv må omstille seg i det som populært kalles «det grønne skiftet», er miljøinstituttene NILU og NIVA både klare og glade for å kunne bidra til bærekraftige løsninger.

– NILU satser sterkt på innovasjon innenfor bærekraftige systemer og teknologier som maksimerer bruken av ressurser og energi og samtidig minimerer effektene på klima, miljø og helse. Innovasjon innen sirkulærøkonomi er helt sentralt i vårt arbeid. Vi begynte med sjeldne jordarter og plastproblematikk, og gleder oss nå til å jobbe med konstruksjonsavfall, jordmasser og avfall generelt i det nye SFI-et, sier forskningsdirektør Cristina Guerreiro fra NILUs avdeling for miljøeffekter og bærekraft.

Kommende kontraktsforhandlinger

Totalt 230 mill. kr. er mobilisert inn i prosjektet, hvorav 82 mill. kr. fra brukerpartnere, 52 mill. kr. fra FoU-partnere og 96 mill. kr. fra Forskningsrådet.

– Instituttpartnerne bidrar sterkt med bransjekontakt og ved å være i forskningsfronten innen sine områder. Begge deler var helt avgjørende for å treffe på vurderingskriteriene knyttet til SFI-utlysningen, sier Sjur Tveite. Han leder WEAG Solutions, og er en av pådriverne for å realisere senteret.

Endelige rammer vil avklares i de kommende kontraktsforhandlingene med Forskningsrådet.