Gå til innhold

Birkenes

Birkenesobservatoriet
Foto: NILU

Birkenesobservatoriet i Agder er NILUs eldste observatorium, etablert i 1971, og en av målestasjonene i Europa som har vært drevet lengst.

NILU har siden etableringen gjennomført måleprogrammer ved observatoriet og har etablert svært verdifulle kontinuerlige og lange måleserier. Birkenesobservatoriet har lenge vært blant de aller viktigste stasjonene i Europa for måling av grenseoverskridende luftforurensninger. I 2009 ble observatoriet flyttet og oppgradert med ny bygning og moderne og utvidet instrumentering.

Overvåkningsprogrammene på Birkenesobservatoriet er i all hovedsak en del av det nasjonale overvåkningsprogrammet finansiert av Miljødirektoratet. Noen tidsserier finansieres av Klima- og miljødepartementets (KLD) program for lange tidsserier. I tillegg til overvåkningsaktiviteter, utføres forskningskampanjer på Birkenesobservatoriet.

Overvåkningsaktiveten er en tilknyttet flere ulike internasjonale programmer og forskningsinfrastrukturer, som EMEP (The European Monitoring and Evaluation Programme under LRTAP, UNECE), CAMP (The Comprehensive Atmospheric Monitoring Programme under OSPAR), ACTRIS (European Research Infrastructure for the observation of Aerosol, Clouds, and Trace gases), ICOS (Integrated Carbon Observation System) og WMO/GAW (World Meteorological Organisation/Global Atmosphere Watch).

Disse komponentene måles på Birkenes:

  • Uorganiske komponenter (til eksempel svovel og nitrogen komponenter)
  • Partikkelmasse (PM10 og PM2.5)
  • EC/OC (Elementært og organisk karbon)
  • Bakkenær ozon
  • Organiske miljøgifter (PAHer, PCBer, HCB, DDTer, HCHer, OCPer, BDEer)
  • Kvikksølv og sporelementer
  • Aerosoler (fysiske og optiske egenskaper)
  • Klimagasser (CO, CO2, CH4)

Lenke til data fra målingene på Birkenes (EBAS)