Gå til innhold

Hurdal – en regional bakgrunnsstasjon

Foto: Dorothea Schulze, NILU

I skogsområdet øst for Hurdalssjøen står det vi kaller en regional bakgrunnsstasjon. Der måler NILU bakkenært ozon, partikkelmasse, karbonholdige forbindelser og svovel- og nitrogenforbindelser i luft samt uorganiske forbindelser og tungmetaller i nedbør på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Hva er en regional bakgrunnsstasjon?

Betegnelsen «regional bakgrunnsstasjon» betyr at her måles langtransportert luftforurensning. Det vil si stoffer som fraktes med vær og vind langveisfra. Stasjonen inngår i det europeiske overvåknings- og evalueringsprogrammet (EMEP). Formålet med EMEP er å overvåke luftforurensninger som transporteres over landegrensene i Europa.

På denne stasjonen er det også et nært samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Hurdal er én av tre norske stasjoner der de driver med intensiv skogovervåking. Ett av formålene er å studere effekter av luftforurensning på skog, jord og vegetasjon.

Plassering

Målestasjonen i Hurdal ble opprinnelig etablert på Nordmoen i 1987. Den ble flyttet til sin nåværende posisjon i 1998 fordi det etter hvert ble for mye lokal forurensning på Nordmoen.

Selve målestasjonen er ikke så iøynefallende. Den består av to små buer samt at det står det noen måleinstrumenter på bakken for oppsamling av nedbør og partikler.

Måleinstrumenter i masta

Det man kan legge merke til om man går forbi er den 25 meter høye masta. Det er det eneste stedet NILU har en såpass høy mast. Grunnen til det er at målingene av den langtransporterte luftforurensningen på stedet må foregå over trekronene hvor luften er mer representativ for området enn nede i skogen.

Selve måleinstrumentet på toppen av masta heises opp og ned i en spesialkonstruert boks. Det er et egenkonstruert Reodor Felgen-opplegg som gjør det mulig å ta prøver i flere høyder. Filtrene som sitter i instrumentet skiftes hver dag, og dette er det stasjonsholderen som gjør. Vedkommende er ikke ansatt på NILU, men gjør dette på oppdrag fra instituttet. Alle filtre, nedbørsprøver og andre prøver samles opp og sendes inn til laboratoriet på NILU hver uke.

For tiden jobber NIBIO med å erstatte masten med en større versjon som vil være noe høyere og ha plass til flere målinger. Dette er del av arbeidet med å etablere stasjonen som en del av det europeiske Integrated Carbon Observation System-nettverket (ICOS).

En viktig betingelse for at måledata fra regionale bakgrunnsstasjoner som Hurdal skal ha verdi for forskning og forvaltning er langsiktighet. En måleserie må gjerne spenne over flere tiår for å kunne brukes til å forstå og dokumentere endringer i atmosfærens sammensetning. Målingene må dessuten utføres på korrekt vis og med tilstrekkelig tidsoppløsning. Det må være mulig å både relatere den lokale sammensetningen med atmosfærisk transport og omdanning, og sammenlikne resultater med målinger foretatt på andre steder og i andre land.

Her kan du lese de siste rapportene der data fra Hurdal er brukt:

“Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway. Annual report 2018.”: https://nilu.brage.unit.no/nilu-xmlui/handle/11250/2621490
“Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2018”: https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2616613