Gå til innhold

Kårvatn – en bakgrunnsstasjon

Kårvatn
Foto: Dorothea Schulze, NILU

Målestasjonen Kårvatn ligger ved gården Kårvatn øverst i Todalen, i utkanten av Trollheimen i Møre og Romsdal fylke. Der den er plassert befinner den seg langt unna større kilder til forurensning, og måler da også noen av de laveste nivåene i Europa av en del luftforurensninger. Dermed kan målingene fra Kårvatn fungere som bakgrunnsnivå for sammenligning med de europeiske målingene som er nærmere utslippskildene.

Ved Kårvatn måles bakkenær ozon, nitrogen- og svovelforbindelser i luft og nedbør, karbonholdig materiale i partikler, partikkelmasse, samt tungmetaller i nedbør.

En del av EMEP-programmet

Kart med oversikt over NILUs målestasjonerData fra Kårvatn og de andre bakgrunnsstasjonene brukes i nasjonale overvåkningsprogrammer som NILU utfører på oppdrag av Miljødirektoratet.

I tillegg brukes de i flere internasjonale programmer, som for eksempel det omfattende europeiske måleprogrammet EMEP under langtransportkonvensjonen (CLTRAP).

Kårvatn er en av fem tilsvarende EMEP-målestasjoner, spredt over hele Norge (Zeppelin, Tustervatn, Hurdal og Birkenes – merket med stjerner på kartet).

Det er NILU som eier og driver disse stasjonene. De spiller en viktig rolle i nasjonale og internasjonale nettverk for overvåking av luftbåren forurensning.

Luftforurensning forflytter seg nemlig via atmosfæren over store avstander og på tvers av landegrenser, og denne forflytningen kalles «langtransport». Data fra nettverket av målestasjoner gir forskerne mulighet til å følge med på hvordan de langtransporterte forurensningene beveger seg.

Forsuring fremdeles et miljøproblem

Kårvatn har vært i drift siden 1978. Den er en viktig målestasjon for å dokumentere endringer i utslipp og luftforurensning over tid. Store kutt i utslippene av spesielt svovel i Europa over tid har gjort at belastningen fra sur nedbør i Norge nå er betydelig mindre enn på 1970-1990-tallet.

Forsuring er allikevel fremdeles et miljøproblem, særlig i sørlige deler av landet. Utslipp i Europa er nemlig hovedårsaken til sur nedbør i Norge. 90% av svovelen som avsettes i Norge kommer fra andre land. På Kårvatn er det observert en reduksjon på ca. 60% i svovelavsetningen siden 1990.

Drift og vedlikehold

Det er NILUs avdeling for måle- og instrumentteknologi som har ansvar for vedlikehold av måleinstrumentene NILU bruker i overvåkningen.

Den daglige innsatsen er det de lokale stasjonsholderne som står for. På Kårvatn er det nå Gudmund Kårvatn som tar seg av målingene til hverdags. Prøvene han tar sendes inn til NILU på Kjeller for analyse og registrering. Han og de andre stasjonsholderne samler inn luft- og nedbørsprøver fra «sine» bakgrunnsstasjoner hver dag, hele året gjennom. Uten dem kunne ikke Norge hatt et så grundig overvåkningsprogram som vi har i dag.

Aktuelle rapporter basert på data fra Kårvatn

EMEP-rapporten «Data report. Particulate matter, carbonaceous and inorganic compounds»: https://nilu.no/pub/1646734/

Overvåkningsrapporten “Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation. Annual report 2017”: https://nilu.no/pub/1623001/

Overvåkningsrapporten “Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway, Annual Report 2017”: https://nilu.no/pub/1611971/