Gå til innhold

Prestebakke – en regional bakgrunnsstasjon

Prestebakke målestasjon
Foto: Claludia Hak

Målestasjonen Prestebakke er en såkalt regional bakgrunnsstasjon som måler bakkenært ozon. Den står 25 km sør-sørøst for Halden og øst for Iddefjorden i Østfold. Plasseringen er spesielt godt egnet til å fange opp ozonepisoder som skyldes langtransporterte luftforurensninger fra kontinentet til Sørøst-Norge.

Bakkenært ozon

De fleste av oss forbinder ozon med ozonet som er i stratosfæren – det som beskytter oss mot skadelig UV-stråling fra sola.

Det bakkenære ozonet derimot, som befinner seg nær jordoverflata, er ikke til beskyttelse. Det er en giftig gass som dannes når karbonmonoksid (CO), nitrogenoksider (NOx) og flyktige organiske forbindelser (VOC) reagerer med hverandre under påvirkning av sollys og varme. Det betyr at bakkenært ozon i all hovedsak er et sommerproblem her til lands.

Høye nivåer av bakkenært ozon kan føre til skader på vegetasjon, reduserte avlinger og negative helseeffekter. Ozonet trenger inn i plantene via spalteåpningene og skader dermed plantecellene. Bakkenært ozon kan også bryte ned materialer, og gassen er regnet som en såkalt kortlivet klimagass. Eksponering for bakkenært ozon kan gi betydelige økonomiske tap for landbruket, særlig i Sør-Europa.

Bakkenært ozon kan dessuten være skadelig for helsa vår, blant annet ved å svekke luftveisfunksjonen og øke luftveisplager. Heldigvis er det svært sjelden at nivåene blir så høye at det er fare for liv og helse her i Norge.

NILU har overvåket ozon på Prestebakke siden november 1985. Stasjonen ble opprinnelig satt opp som del av overvåkningsprogrammet for sur nedbør, og målte tidligere flere komponenter. Ozondata fra Prestebakke blir også brukt av svenskene i deres overvåkning.

Nasjonalt referanselaboratorium for ozon og luft

NILU er utpekt av Justervesenet til å være nasjonalt referanselaboratorium for ozon. Det betyr at NILU representerer den høyeste nasjonale kompetansen på måling av ozon. I tillegg er NILU Nasjonalt referanselaboratorium for luft (NRL).

Det betyr at på Prestebakke – og på alle andre målestasjoner i Norge – blir instrumentene driftet og dataene kvalitetskontrollert i henhold til nøye utarbeidede prosedyrer. De sikrer oss et velfungerende ozoninstrument med høy oppetid.

Aktuelle rapporter basert på data fra bl.a. Prestebakke

Overvåkningsrapporten «Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway. Annual Report 2018”: https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1395/m1395.pdf