Gå til innhold

Svanvik målestasjon

NILUs målestasjon i Svanvik
Foto: Tore Flatlandsmo Berglen

Svanvik målestasjon i Pasvikdalen i Øst-Finnmark ligger ca. 40 km sør for Kirkenes og bare en drøy kilometer fra den russiske grensen. Grunnen til at NILU gjør målinger her var de store utslippene av svoveldioksid (SO2) og tungmetaller fra smelteverket i byen Nikel i Russland. Nå er smelteverket lagt ned, men målingene fortsetter i 2021.

Berggrunnen på Nordkalotten er rik på metaller og mineraler og det er mange ulike gruver og smelteverk i Nord-Sverige, Finsk Lappland, Finnmark og på Kola.

Området øst for Pasvikelva var finsk fra 1920 og fram til 2. verdenskrig, kalt Petsamo. Det var finnene som først oppdaget nikkel i området.

På 1930-tallet ble det etablert smelteverk, og da området ble del av Sovjetunionen etter krigen ble verket bygget opp igjen. På 1990-tallet ble verket privatisert og ble en del av Kola Bergverkskompani (Kolskaja GMK), et datterselskap av Norilsk-Nickel-kombinatet. Norilsk-Nickel er verdens største produsent av bl.a. nikkel og palladium og også en stor produsent av kobber, platina og andre verdifulle metaller.

Det er flere gruver i området, både dagbrudd og underjordisk drift. Malmen fra de lokale gruvene blir først fraktet til Zapoljarnij. Zapoljarnij ligger nær Norge, men litt lenger øst enn Nikel. I Zapoljarnij blir det laget malmbriketter. Tidligere ble brikettene bragt til smelteverket i Nikel. Men 23. desember 2020 ble anlegget i Nikel lagt ned, og nå skal malmbrikettene sendes direkte til Montsjegorsk. Montsjegorsk ligger ca 130 km sør for Murmansk.

Fram til og med 2020 har utslippene fra briketteringsanlegget i Zapoljarnij og smelteverket i Nikel sterkt påvirket luftkvaliteten i grenseområdene mellom Norge og Russland. Nå er disse utslippene redusert betydelig, noe som er godt nytt for lokal luftkvalitet i grenseområdene og for miljøet.

Målinger siden 1974

NILU har gjort målinger i grenseområdene siden 1974. Målingene finansieres av norske myndigheter (Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet). Dette er derved et av de eldste og lengste måleprosjektene NILU har.

I dag har NILU en målestasjon på Svanvik (8 km vest for Nikelverket, ute på jordet ved NIBIO Svanhovd) og en målestasjon i Karpdalen i Jarfjord nord for Nikel og Zapoljarnij. I tillegg gjør NILU langtidsmålinger av SO2 på Viksjøfjell og nedbørmålinger i Karpbukt. Måleresultatene fra Svanvik og Karpdalen legges løpende ut på NILUs portal «Måledata for luftkvalitet» https://luftkvalitet.nilu.no/, og resultatene publiseres i årlige rapporter.

Målingene fortsetter

Selv om smelteverket i Nikel er lagt ned og utslippene redusert vil målingene fortsette i 2021. Det er viktig å tallfeste nivåene av forurensning selv om den største kilden i området er borte. Det er også viktig å gi et bilde av miljøtilstanden i «år 0», det vil si rett etter at smelteverket ble stengt. Framover forventes det at miljøtilstanden vil bli bedre. Men over 80 års drift og utslipp fra smelteverket i Nikel har gitt store skader på vegetasjon, jordsmonn og vann.

Måleprogrammet NILU utfører i grenseområdene gir et viktig bidrag til miljøvernsamarbeidet med Russland. Miljø er et felt der vi som naboland fortsatt jobber godt sammen.

Aktuelle publikasjoner der målinger fra Svanvik inngår:

Siste årsrapport fra måleprosjektet (2019)

Her kan du se måledata fra Svanvik og Karpdalen på NILUs portal «Måledata for luftkvalitet» https://luftkvalitet.nilu.no/