Gå til innhold

Zeppelin

Zeppelinstasjonen på Svalbard

Observatoriet ligger på Zeppelinfjellet ved Ny-Ålesund på Svalbard. Det befinner seg på 79° nord i et urørt, arktisk miljø, langt unna vesentlige forurensningskilder. Observatoriets unike beliggenhet gjør det til et ideelt sted for overvåkning av globale atmosfæriske endringer og forurensning.

NILU har overvåket luftkvaliteten ved Zeppelinobservatoriet siden 1989. NILUs aller første luftmålinger på Svalbard ble gjort i Ny-Ålesund i 1974.

Overvåkningsaktiviteten er tilknyttet flere ulike internasjonale programmer og forsknings­infra­strukturer, som EMEP (The European Monitoring and Evaluation Programme under LRTAP, UNECE), AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme), ACTRIS (European Research Infrastructure for the observation of Aerosol, Clouds, and Trace gases), ICOS (Integrated Carbon Observation System) og WMO/GAW (World Meteorological Organization/Global Atmosphere Watch).

NILU driver Zeppelinobservatoriet i nært samarbeid med Norsk Polarinstitutt (NP). NP har den daglige tekniske oppfølgingen av observatoriet og NILU er faglig ansvarlig.

Disse komponentene måles på Zeppelin:

  • Klimagasser (CO, CO2, CH4 og N2O)
  • Klorerte og fluorerte klimagasser (mer enn 30 stk) som også omfattes av Montréalprotokollen (ozonnedbrytende komponenter)
  • Nye klimagasser som enkelte HFK-er og SO2F2
  • Hydrokarboner
  • Aerosoler (fysiske og optiske egenskaper) i nært samarbeid med Universitetet i Stockholm
  • Ozonlag og UV-stråling
  • Uorganiske komponenter (f.eks. svovel og nitrogenforbindelser) og bakkenært ozon
  • Organisk materiale og sporstoffer
  • Organiske miljøgifter (PAH-er, PCB-er, HCB, DDT-er, HCH-er, OCP-er, BDE-er)
  • Kvikksølv og sporelementer

Lenke til data fra målingene ved Zeppelin (EBAS)

NILU forsker fra Arktis til Antarktis

Grunnen til at det er så viktig å måle luftkvaliteten i Arktis og Antarktis er at det er de mest sårbare områdene. Der ser forskerne endringene først.

Med observatorier både på Trollhaugen i Antarktis og på Zeppelinfjellet på Svalbard er NILU en av få institusjoner som utøver atmosfæreforskning ved begge ”polene”. Ved å sammenlikne måleresultater fra de to håper vi å tilegne oss viktig ny viten om transport og effekter relatert til forurensning på global skala, og med det bidra til den internasjonale forskningen innen dette feltet.