Gå til innhold

Industriforurensning

Industriforurensning har historisk sett representert de største miljøbelastningene i Norge. NILU har utført målinger, beregninger, vurderinger og konsekvensanalyser for ulike typer industri siden etableringen i 1969.

Måling av industriforurensning kan omfatte både metaller, gasser, partikler og nedbørkvalitet. Vi benytter instrumenter som måler kontinuerlig (monitorer) og passive prøvetakere som måler gjennomsnitt over lengre tidsrom.

Avhengig av industrivirksomheten vil utslippene til luft inneholde ulike typer forurensning. Olje- og gassproduksjon fører f.eks. til utslipp av nitrogenoksider (NOx), svoveldioksid, partikler (sot), hydrokarboner (eks. benzen, toluen) og PAH (polyaromatiske hydrokarboner, såkalte tjærestoffer). Fra metallurgisk industri og smelteverk kommer utslipp av metallene som produseres, men også andre komponenter som NOx, svoveldioksid og støvpartikler.

Overvåkning i grenseområdene mot Russland

Et av de etablerte måleprogrammene er i grenseområdene mot Russland, der briketteringsanlegget i Zapoljarnij og smelteverket i Nikel slipper ut store mengder svoveldioksid og tungmetaller (nikkel, arsen, kobber og kobolt). Ved NILUs målestasjon på Svanvik i Pasvikdalen 9 km vest for Nikel by måles svoveldioksid, meteorologi og tungmetaller i luft og nedbør. I Karpdalen ved Jarfjordfjellet nord for Nikel måles svoveldioksid og meteorologi, i Karpbukt måles hovedkomponenter, mens det er utplassert passive prøvetakere for svoveldioksid på Viksjøfjell (Jarfjordfjellet) nord for Zapoljarnij.

Svoveldioksidutslippene fra Nikel og Zapoljarnij utgjør til sammen over 100 000 tonn i året, mer enn fem ganger Norges samlede utslipp. Målingene i grenseområdene finansieres av Miljødirektoratet og Miljøverndepartementet.