Gå til innhold

Måling og overvåkning av luftkvalitet

Måling og overvåkning av luftkvaliteten i byer og tettsteder er nødvendig for å etterleve krav i nasjonale og internasjonale regelverk, og er også et solid fundament for forskning på luftkvalitet.

NILU har god infrastruktur og høy kompetanse på målinger og utvikling av nye målemetoder og instrumentering. Denne kunnskapen benyttes blant annet til å gi råd til lokale og nasjonale myndigheter i spørsmål som er relevant for utforming av tiltak og regelverk for å oppnå bedre luftkvalitet.

Målestasjoner for luftkvalitet

Det er den enkelte kommune som er ansvarlig for å overvåke og sikre luftkvaliteten i norske byer. NILU overvåker luftkvaliteten i flere byer og tettsteder på oppdrag fra kommuner, Statens vegvesen og industri. I dette arbeidet bruker vi stasjonære målestasjoner plassert på ulike steder.

De veinære stasjonene måler i hovedsak forurensning fra trafikken, og er derfor plassert nær veier. Bybakgrunnsstasjonene skal derimot stå slik at de fanger opp den samlede luftforurensningen fra alle mulige kilder (trafikk, oppvarming, bynær industri, naturlige kilder, etc.). I noen boligområder står det også såkalte «industripåvirkede» målestasjoner. De fanger opp eventuell luftforurensning fra industrivirksomhet i nærmiljøet.

Instrumentene som står i målestasjonene måler kontinuerlig 24 timer i døgnet hele året. Hver time registreres data om forurensningstype og -nivå, og disse dataene vises i sanntid på nettportalen luftkvalitet.nilu.no. Informasjonen er spesielt viktig for de som lever med sykdommer som kan forverres av høy luftforurensning, for eksempel luftveis-, hjerte- og karsykdommer.

Installering av luftmåler ved målestasjon Kirkeveien
Målestasjon i Kirkeveien, Oslo.