Gå til innhold

Analyse av innemiljø og produkter

Byggematerialer, forbrukerprodukter og innendørsaktiviteter inneholder en miks av kjente og ukjente kjemiske forbindelser som kan avgis til inneluft og støv.

Innemiljø

Forskning har vist at mange organiske miljøgifter finnes i høyere nivåer i innemiljø enn i utemiljø. Dette gjelder også en del nye miljøgifter, som vi finner i innemiljøet før vi oppdager dem i prøver tatt utemiljøet. Det betyr at innemiljø kan brukes som en «early warning» for hva slags miljøgifter vi etter hvert kan forvente å finne i utemiljøet. I tillegg kan kunnskap om kilder til miljøgifter i innemiljø støtte fremtidige reguleringer og forbud.

Miljøgifter i innemiljø er et voksende forskningsfelt for NILU, og våre aktiviteter tar for seg både regulerte miljøgifter og nye miljøgifter. Våre forskere har bred erfaring med målinger av forekomst av kjemiske forbindelse i innemiljø gjennom både nasjonale og internasjonale prosjekter.

Vi måler forskjellige kjemiske stoffer og komponenter i innemiljømatriser som inneluft, støv og forbrukerprodukter. Analysene omfatter organiske miljøgifter (regulerte og nye), flyktige organiske forbindelser, uorganiske komponenter og screening for ukjente stoffer.

Eksempler på analyser NILU kan tilby for innemiljø:

  • Forurensning fra kilder utendørs, som NO2, O3, SO2, partikler og PAH
  • Forurensning fra kilder innendørs, som organiske miljøgifter (PCB, flammehemmere, mykner, antioksidanter), flyktige organiske forbindelser (VOC), formaldehyder, organiske syrer, NH3 og ulike klimaparametre.

NILU utvikler stadig nye metoder for prøvetaking og analyse, og i den sammenheng koordinerer vi en arbeidsgruppe innen det europeiske nettverket NORMAN (nye kjemiske stoffer i innemiljø). Der er fokus nettopp prøvetakingsmetoder og analysemetoder.

Akkreditering

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.
Se akkrediteringsdokument