Gå til innhold

Toksisitetstesting

Ved NILUs helseeffektlaboratorium utfører vi human in vitro toksisitetstesting av partikler og kjemikalier med forskjellige testmodeller. Vi kan undersøke potensiell toksisitet av de fleste stoffer, men har hovedfokus på nanomaterialer, miljøforurensning og partikler.

Vi tilbyr toksikologiske forskningstjenester med fokus på DNA-skade, genmutasjoner, oksidativt stress og karsinogenisitet. I tillegg til standard 2D-modeller, tilbyr vi testing i avanserte 3D ko-kulturmodeller for lever (hepatocytt-sfærioder) og lunge (air-liquid interphase respiratorisk modell).

Vårt Helseeffektlaboratorium er sertifisert for god laboratoriepraksis (GLP), og all toksisitetstesting i vårt laboratorium kan utføres under GLP slik at resultatene kan benyttes i et regulatorisk øyemed. Vi har også god kompetanse på risikovurdering og safe-by-design innen nanotoksikologi.