Gå til innhold

Bygg og anlegg

Lastebil tipper last i grustak
Foto: Colourbox

NILUs tjenester for anleggsvirksomheten

Veiprosjekter, jernbaneprosjekter, byggeprosjekter, pukkverk, sandtak og liknende medfører ofte både støy- og støvplager. NILU utfører målinger og analyse av nedfallsstøv etter norsk standard NS 4852:2010. Vårt laboratorium er akkreditert for denne type analyser, og tilfredsstiller dessuten kravene i NS-EN ISO/IEC 17025

Hva vi kan tilby

 • Vi måler mineralsk støv med akkrediterte metoder
 • Vi måler tungmetaller i støvet og analyserer for uorganiske salter
 • Vi måler svevestøv (PM2,5 og PM10) med akkrediterte metoder
 • Vi vurderer målingene i forhold til norsk regelverk

Måling og analyse

Vi utfører målingene på stedet. NILU setter ut støvsamlere som skal stå i minimum en måned. Etter den tid samles de inn og sendes til NILU. Vi filtrerer innholdet og foretar målinger og analyser etter godkjent standard.

Blant våre fornøyde kunder finner du:

 • Hæhre Entreprenør
 • Multiconsult
 • SWECO
 • Cautus Geo AS
 • Follobanen – Bane Nor
 • Franzefoss minerals
 • Forcit Consulting
 • Omya Hustadmarmor
 • Svelviksand AS
 • Rambøll
 • Velde Pukk
Utdrag fra Lovdata (forurensningsforskriften)

§30-5. Utslipp av støv
Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. § 30-9.

§ 30-9.Måling og beregning av utslipp
a. Støvnedfall
Virksomheter med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal gjennomføre støvnedfallsmålinger målt i 30-dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i § 30-5 overholdes.

Stasjonære virksomheter skal gjennomføre målingene innen 1 år etter at dette kapittelet trer i kraft og midlertidige/mobile innen 8 uker. Statsforvalteren kan bestemme at også virksomheter med mer enn 500 m til nærmeste nabo skal foreta støvnedfallsmålinger.

Nedfallsmålingene skal planlegges og utføres av uavhengig konsulent.

Forurensningsforskriften i Lovdata.