Gå til innhold

Autonomous Multi-Format In-Situ Observation Platform for Atmospheric Carbon Dioxide and Methane Monitoring in Permafrost & Wetlands

Prosjekt

Global oppvarming skyldes økte konsentrasjoner av klimagasser som karbondioksid (CO2) og metan (CH4) i atmosfæren. Målinger som gjøres i dag er i stand til å tallfeste endringer i konsentrasjon på global skala, men kortsiktige og lokale variasjoner i eksempelvis CO2 og CH4-konsentrasjonene er mindre kjent. Det er derfor et behov for nøyaktige og rimelige sensorer som kan operere selvstendig for å måle konsentrasjoner av klimagasser på liten skala i utilgjengelige områder.

MISO er et nytt EU-finansiert prosjekt ledet av NILU. I MISO-prosjektet skal NILU og samarbeidspartnere utvikle små og fleksible observasjonsplattformer som kan operere selvstendig i utilgjengelige områder som våtmarker og i arktiske strøk. Formålet er å måle konsentrasjoner av klimagasser som karbondioksid og metan på liten, lokal skala, det vil si fra noen meter til noen kilometers romlig oppløsning. Prosjektet vil bruke både stasjonære målinger som tårn og målekamre, men også mobile løsninger som eksempelvis droner. Felles for alle løsningene er at de krever minimalt med oppfølging og ettersyn når de først er utplassert.

Et mål i prosjektet er å forbedre deteksjonsgrensen og nøyaktigheten til en eksisterende NDIR-sensor (NDIR: Nondispersive Infrared). Teknologien vil deretter bli benyttet i tre ulike måleløsninger; i et måletårn, i et målekammer og montert på drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle). Alle løsningene knyttes sammen ved hjelp av en sentral baseenhet. Alt utstyret vil være utformet for å operere i ugjestmilde strøk uten behov ettersyn av mennesker. En egen, unik geotermisk enhet skal generere strøm til de ulike delene.

Kommunikasjonen mellom de ulike delene i målenettverket gjøres ved hjelp av nyutviklede dataløsninger (P2P, G4/G5/LTE, LORAWAN og wifi-teknologier) der måleresultatene lagres i datasky. Interessenter fra akademia, overvåkings- og målesystemer, industri og politikk vil bidra med kunnskap for å utarbeide de tekniske spesifikasjonene.

Mangfolddiggjøring («Dissemination») og nytte («Exploitation») er viktig i MISO-prosjektet, både for å informere om resultatene og prosjektet til brede grupper, men også for å sikre at prosjektet gir nytte etter at arbeidet er avsluttet. Fremtidig kommersialisering av teknologien er også et viktig mål. Prosjektet har mange målgrupper, blant annet industri, andre overvåkingsprogrammer og -infrastruktur (eks. ICOS), miljømyndigheter og det politiske miljø. På sikt vil prosjektet bidra til å utvikle ny kunnskap om klimagasser, deres kilder og fordeling i atmosfæren. Slik sett vil prosjektet også bidra til å utvikle vitenskapsbaserte beslutningsmodeller, samt ny design for fremtidige måleprogrammer og lokale overvåkingsnettverk. Kunnskap fra prosjektet vil også være nyttig for EU’s program Horisont Europa (HE) Cluster 6.

MISO-prosjektet støttes av EU Horizon-CL6-Governance-01-07, søknadsnummer/proposal number 101086541

Prosjekt DOI: https://doi.org/10.3030/101086541