Gå til innhold

Kostholdsprediktorer for nye fluorerte stoffer og deres effekter på molekylære markører i blod

I dette prosjektet, som er en del av et større Marie Curie ITN prosjekt med 15 PhD prosjekter, ønsker vi å analysere ukjente fluorerte stoffer i tillegg til de kjente i blod fra kvinner i “Kvinner og Kreft”-studien. Vi vil benytte blodprøver fra individer som allerede har data tilgjengelig på genuttrykk, DNA-metylering og metabolomikk i et utvalg.

Prosjektdetaljer

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2020–2024

Ansvarlig institusjon: UiT Norges arktiske universitet

Samarbeidspartnere: NILU

Mennesker er eksponert for et stort antall miljøgifter i hverdagen og man er bekymret for de ulike negative helseeffektene dette kan ha. En stoffgruppe man er særlig bekymret for er såkalte fluorerte stoffer. Dette er forbindelser med lang nedbrytningstid og påviselig skadelige effekter.

Mange av de kjente stoffene er regulert og man har sett en nedgang i konsentrasjoner, men det viser seg nå at det er kommet en rekke nye erstatningsstoffer i produksjon og det er ting som tyder på at human eksponering øker for disse stoffene som er tildels ukjente og med ukjente effekter.

I dette prosjektet, som er en del av et større Marie Curie ITN prosjekt med 15 PhD prosjekter, ønsker vi å analysere ukjente fluorerte stoffer i tillegg til de kjente i blod fra kvinner i “Kvinner og Kreft”-studien. Vi vil benytte blodprøver fra individer som allerede har data tilgjengelig på gen uttrykk, DNA metylering og metabolomikk i et utvalg.

Dette sammen med gode kostholdsdata gjør det mulig å studere hvordan kostholdet kan si noe om nivåene i blod av disse nye miljøgiftene og ved å studere effektene på gen uttrykk, DNA metylering og metabolomikkdata kan vi få et godt inntrykk av om disse stoffene påvirker ulike biologiske prosesser i kroppen vår.

Kunnskapen som generes i dette prosjektet vil være med å danne grunnlaget for anbefalinger til europeiske myndigheter for regulering og effektstudier på nye stoffer.

Oppdatert: 20.09.2022