Gå til innhold

Måling av black carbon i Arktis må prioriteres høyere

Utsikt fra Zeppelinobservatoriet på Svalbard
Foto: Are Bäcklund, NILU

Ny rapport fra NILU m.fl: Målinger av såkalt black carbon (sot) i omgivelsesluft er viktig for å kvantifisere atmosfærisk transport og effektene av black carbon.

Rapporten vurderer tilgjengelighet og kvalitet på observasjonsdata for black carbon i Arktis. Det fokuseres spesielt på langsiktige datasett fra observatorier som drives i overensstemmelse med de internasjonale standardene for kvalitetssikring.

Relevante black carbon-data fra korte kampanjer, inkludert observasjoner gjort fra skip, fly og satellitt, samt målinger i snø, blir også gjennomgått. Rapporten konkluderer med at det er svært få av observatoriene i den arktiske regionen som har lange tidsserier av black carbon. Det er bare fire observatorier – Alert (Nunavut, Canada), Summit (Grønland), Barrow (Alaska, USA) og Zeppelin (Svalbard) – som for tiden har lange (over flere tiår) tidsserier for black carbon-målinger.

– I store deler av Arktis blir det utført få eller ingen målinger av black carbon. Et av disse områdene er den russiske delen av Arktis, sier forskningsdirektør Kjetil Tørseth fra NILU. – Derfor understreker vi i rapporten at det er svært viktig å opprettholde den løpende overvåkningen på eksisterende observatorier, og også øke antall målesteder for å fylle geografiske hull.

En annen viktig slutning var viktigheten av at målingene er av høy nok kvalitet til å muliggjøre sammenligning av data mellom stasjonene. Spesifikt anbefales det å  overholde anbefalingene fra Den meteorologiske verdensorganisasjons Global Atmosphere Watch (WMO-GAW) og ACTRIS (den europeiske forskningsinfrastrukturen for observasjon av aerosol, skyer og reaktive gasser).Et siste hovedpoeng er at rapporteringen av data og dataregistreringene utført av de internasjonale databasene kan bli bedre.

Denne gjennomgangen er svært relevant for det pågående arbeidet under UNECEs Air Conventions European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP), Det arktiske råd (bl.a. Arctic Monitoring and Assessment Program (AMAP)) og andre internasjonale organisasjoner som jobber med problemstillinger rundt black carbon. Blant dem er WMO-GAW, FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC) / FNs klimapanel (IPCC) og Climate and Clean Air Coalition (CCAC).

Prosjektet «Action on Black Carbon in the Arctic»

Den EU-finansierte «Action on Black Carbon in the Arctic» er et 3-årig prosjekt finansiert under EUs Partnership Instrument i perioden januar 2018-januar 2021. Hovedmålet er å bidra til utvikling av felles tiltak for å redusere utslipp av black carbon i Arktis, og å støtte politiske prosesser som fører til forbedret internasjonalt samarbeid om black carbon-utslipp, for å beskytte det arktiske miljøet. Målet skal nås gjennom fire arbeidspakker:

  1. forbedret kunnskap
  2. økt bevissthet og delt kunnskap
  3. tekniske rådgivningsdokumenter og scenarier
  4. utvikling av et veikart for forbedret internasjonalt samarbeid om black carbon

Seks europeiske institutter er ansvarlige for å gjennomføre prosjektet. Det arktiske råd står for den overordnede prosjektledelsen via AMAP-sekretariatet.