Gå til innhold

Film fra feltarbeid med polarmåker i Kongsfjorden på Svalbard

Foto: Kjetil Sagerup, Akvaplan-niva

Gjennom å analysere blodprøver fra polarmåker kan forskerne finne flere svar på hvordan miljøgifter sprer seg i Arktis. Bli med ut på feltarbeid i Kongsfjorden!

I sommer var Lovise Pedersen Skogeng (NILU), Kjetil Sagerup (Akvaplan-niva) og Geir Wing Gabrielsen (Norsk Polarinstitutt) på feltarbeid i Kongsfjorden på Svalbard. Hovedformålet med oppholdet var datainnsamling til NFR-prosjektet COPE (Integrated Risk Assessment Framework for Evaluating the Combined Impacts of Multiple Pressures on Arctic Ecosystems). Prosjektet skal studere samlede effekter av miljøgifter og klimaendringer på det arktiske økosystemet.

De fanget polarmåker i feller, og tok blod- og fjærprøver av dem for analyse av miljøgifter og stabile isotoper. Miljøgiftkonsentrasjonene i de innsamlede prøvene inngår i tidsserier for miljøgifter i polarmåker i Kongsfjorden. Disse dataene skal i tillegg brukes til sammenlikning med resultater fra en eksponeringsmodell for miljøgifter både for å evaluere modellen, og for økt kunnskap om disse miljøgiftene i arktiske økosystem.

Se Akvaplan-nivas film fra feltarbeidet her

COPE-prosjektet ble utviklet med støtte fra Framsenteret og er finansiert av Norges forskningsråd. Ingjerd S. Krogseth fra NILU er prosjektleder, med Norsk Polarinstitutt, NINA og Akvaplan-niva som partnere. Lovise Pedersen Skogeng er doktorgradsstudent på prosjektet.

NILUs Lovise P. Skogeng tar sin doktorgrad på COPE-prosjektet, der forskerne undersøker påvirkningen av miljøgifter og klimaendringer på det arktiske økosystemet. På bildet til venstre er Kjetil Sagerup fra Akvaplan-niva i ferd med å ringmerke en polarmåke. Begge foto: Geir W. Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt

Prøvene fra polarmåkene inngår også i sjøfuglprosjektene MULTISTRESS, SEATRACK og SEAPOP. I prosjektet MULTISTRESS skal en NTNU-student analysere miljøgiftenes effekt på polarmåkens gener. I SEATRACK kartlegges polarmåkenes overvintringsområder, og i SEAPOP overvåkes utviklingen i polarmåkebestanden.

Saken er gjengitt med tillatelse fra Akvaplan-niva