Gå til innhold

NILU måler prioriterte miljøgifter fra bedrifter

Illustrasjonsbilde: Vanntanker fra et vannrenseanlegg
Foto: Colourbox

Fra august 2022 ble det innført nye krav når det gjelder avfallsbehandling. Dette innebærer at bedrifter må dokumentere hvilke miljøgifter de slipper ut. NILU kan utføre målinger og analyser av en rekke ulike miljøgifter.

EUs industriutslippsdirektiv (IED) er et rammeverk som fastsetter krav til utslippsgrenser, miljømålinger osv. for ulike bransjer. Det er innført krav om bruk av BAT – beste tilgjengelige teknikker eller «Best Available Techniques». Det er også etablert grenser for bedriftenes utslipp («Associated Emission Levels», AEL). Nye BAT-AEL-krav gjøres gjeldende for flere bransjer, nå senest avfallsbehandling.

Lang erfaring og stadig metodeutvikling

NILU har lang erfaring og ekspertise i å måle både tradisjonelle og prioriterte miljøgifter. Etter innføringen av nye direktiver utvikler NILU nå metoder for å møte bedriftenes behov. Når myndighetene stiller nye krav til dokumentasjon kan NILU bidra med prøvetaking og analyse av miljøgifter og andre aktuelle komponenter.

Prøvetaking av miljøgifter i avfallsbehandling og annen produksjon/industri foregår typisk i haller, i lager eller ved avtrekk der for eksempel avfall behandles eller oppbevares. Hvilken type prøvetaking som gjøres avhenger av hvilke miljøgifter som skal studeres. Noen ganger brukes filter, andre ganger XAD, men NILU benytter også andre typer medier for å fange miljøgiftene.

Prøvetakingstiden bestemmes av hvor mye luft som behøves. Hvis miljøgiftene finnes i lave konsentrasjoner, trengs det store mengder luft for å få tilstrekkelig mengde av stoffene vi skal analysere for. NILU kan også måle miljøgifter i vannprøver, utslippsprøver og andre medier.

Hva kan NILU måle og analysere?

NILU analyserer og måler tradisjonelle miljøparametere som støv (PM10, PM2.5), organisk karbon, HCl, SO2, NOx og CO, samt miljøgifter som tungmetaller, PAH og dioksiner. Vi måler og analyserer også avfallsrelevante prioriterte miljøgifter som dekloraner, fenoler, PFAS, ftalater og en rekke andre forbindelser. I tillegg samarbeider NILU med NIVA om analyser av blant annet organiske tinnforbindelser og benzotriasoler.

De prioriterte miljøgiftene forekommer i lave konsentrasjoner. Derfor har NILU avanserte instrumenter som kan detektere konsentrasjoner ned i nanogram per kubikkmeter luft-nivåer (ng/m3, for bl.a. fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser og benzotriazoler) og picogram per kubikkmeter luft-nivåer (pg/m3, for bl.a. dekloraner og PFAS).

– NILU er et forskningsinstitutt og det er faglig spennende å utvikle nye metoder for prøvetaking og analyse av disse miljøgiftene, sier Aasmund Fahre Vik, forskningsdirektør for NILUs avdeling for miljøkjemi. – Det blir stadig større fokus på de ulike miljøgiftene som finnes i lave konsentrasjoner, men som like fullt har bekymringsverdige konsekvenser for miljøet.

To Kleinfiltergerät-prøvetakere
To Kleinfiltergerät-prøvetakere, som benyttes ved prøvetaking av miljøgifter. Luft suges inn gjennom en åpning under hatten (mørkegrå enhet). Deretter går den gjennom en impaktorplate der de største partiklene sorteres ut, og så gjennom et filter og en adsorbent (XAD2) der miljøgiftene avsettes/adsorberes. Inne i den grå boksen er det pumpe og diverse elektronikk, blant annet logger. Merk at prøvetakeren er forholdsvis tung og krever strøm. Dette gir visse begrensninger med tanke på plassering. Foto: Tore Mortensen
EUs industriutslippsdirektiv (IED)

EUs industriutslippsdirektiv (IED) er et rammeverk for å fastsette felles europeiske krav til utslippsgrenser, miljøovervåkning, etc. for ulike bransjer. Dette gjøres gjennom utarbeidelse av såkalte BREF-dokumenter (Best available technique Refrerence Documents). Disse inneholder BAT-konklusjoner, som er juridisk bindende for medlemslandene og som gir sterke føringer på kravene som gis i nasjonale utslippstillatelser etter forurensningsloven. BREFdokumenter påvirker både produksjonsprosesser og utslipp fra store deler av industrien og kan virke indirekte på avfallsmengder og mulighet for å utnytte avfallet videre. Det er laget både bransjespesifikke og horisontale BREF-dokumenter. Nye BAT-konklusjoner om avfallsbehandling ble vedtatt i august 2018. De gjøres gjeldende i Norge innen august 2022.
Kilde: Regjeringen

Noen av disse konklusjonene har forpliktende utslippsgrensenivåer, som omtales som BAT-AEL (Bat Associated Emission level). Teknikkene som beskrives i Bref-dokumentene er grunnlaget for å fastsette BAT-AEL i BAT-konklusjonene. Ofte angis standard målemetoder som skal dokumentere utslippsnivåene.
Kilde: Miljødirektoratet