Gå til innhold

Negativ sammenheng mellom jordens saltholdighet og variasjon i organisk karbon i jorden

Foto: Amir Hassani et.al.

Vi glemmer ofte jordsmonnet under føttene våre. Likevel er det et levende og komplekst økosystem som spiller en kritisk rolle for livet på jorden.

Forestill deg jordsmonnet som et samfunn av mikroorganismer, næringsstoffer og organisk materiale. Alle delene jobber sammen for å opprettholde plantelivet og regulere klimaet på planeten vår.

Jordens saltholdighet

Jordens saltholdighet (soil salinity) refererer til konsentrasjonen av såkalte løselige salter i jorden. De kan være både naturlige og menneskeskapte.

I regioner der klimaet er tørt eller halvtørt hoper salter seg opp over tid, på grunn av faktorer som mineralforvitring og kunstig vanning (irrigasjon). Saltholdigheten i jorda måles vanligvis i form av jordblandingens elektriske ledningsevne, med måleenheten «desisiemens per meter» (dS m-1). Høyere verdier indikerer høyere saltholdighet. Høy saltholdighet kan ha negativ innvirkning på jordens fruktbarhet, hemme plantevekst og forstyrre balansen i jordøkosystemet.

Salter nær jordoverflaten, Bushehr-provinsen i Iran. Foto: Hassani et al.

Organisk karbon i jorden

Jordas organiske karboninnhold (SOC eller «soil organic carbon content») er livsnerven i fruktbar, produktiv jord. Det består av en mengde ulike organiske materialer fra planter, dyr, mikrobiell biomasse og nedbrutte organiske stoffer.

SOC er avgjørende for å opprettholde god jordhelse og fremme næringsstoffsyklusen. Tenk på det som drivstoffet som driver jordøkosystemet. Det bidrar med essensielle næringsstoffer og energi for mikrobiell aktivitet og plantevekst.

Vi vet at saltholdigheten i jorda påvirker det organiske karboninnholdet. Men den spesifikke retningen og omfanget av SOC-variabiliteten i forhold til jordas saltholdighet vet vi fortsatt for lite om.

Forholdet mellom jordens saltinnhold og SOC

I en nylig studie har et internasjonalt forskerteam fra Norge, Storbritannia og Tyskland undersøkt forholdet mellom saltholdigheten i jorda og SOC.

Analysen, som ble ledet av NILU-forsker Amirhossein Hassani, avslørte en generell negativ korrelasjon mellom saltholdigheten og SOC. En økning i jordens saltholdighet ble assosiert med en nedgang i SOC. Områder der det ikke ble drevet jordbruk opplevde en skarpere nedgang sammenlignet med jordbruksområder.

Foruten saltholdigheten ble det avdekket at også andre miljøfaktorer har signifikant innvirkning på SOC-variabiliteten. Blant disse faktorene var totalt nitrogeninnhold i jorden, landdekke, prøvedybde, jordens pH-verdi og sesongvariasjon i nedbør.

Prediktive modeller indikerte at en standardavviksøkning i jordens saltholdighet (~2,75 dS m-1) korrelerer med en SOC-nedgang på omtrent 4,4 % (relativt til ~17,9 g kg-1) og 9,26 % (~36 g kg-1) i henholdsvis jordbruks- og ikke-jordbruksområder.

Endringens omfang varierte avhengig av landdekke.

Vegetasjons/jordbruksblandingslandskap samt eviggrønne bartrær viste størst nedgang i henholdsvis jordbruks- og ikke-jordbruksområder.

Påvirkningen av én standardavviks økning i jordens saltholdighet (~2.75 dS m-1) på innholdet av organisk karbon i jordoverflaten (0 – 7 cm) på stedet der jordprofilene/prøvene er hentet (Hassani et al, 2024).

Hvorfor er disse funnene viktige?

Det anbefales å redusere landbrukspraksis som fører til høyere saltholdighet i jorda for å bevare det organiske karboninnholdet. Jordsalting påvirker karboninnholdet negativt, noe som har stor innvirkning på jordas tilstand, fruktbarhet og klimaregulering.

Bedre vanningshåndtering, dreneringssystemer, vekselbruk, redusert jordbearbeiding og optimalisert gjødsling kan hjelpe. Disse strategiene forhindrer saltopphopning, opprettholder jordstrukturen og forbedrer tilførselen av organisk materiale.

Les den vitenskapelige artikkelen

Den vitenskapelige artikkelen “Negative correlation between soil salinity and soil organic carbon variability” er tilgjengelig i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).