Gå til innhold

Analyse av luft og nedbør

NILU har lang erfaring med prøvetaking og analyse av ulike forbindelser i luft og nedbør. Vi bestemmer både uorganiske ioner, gasser og metaller, og persistente organiske miljøgifter (POP-er) og PAH. Instituttet utfører også analyser av en rekke ulike komponenter gjennom den nasjonale luftovervåkningen.

Analyse av luftprøver

NILU kan bestemme ulike gasser i luft. Ved analyse av luftprøver blir det benyttet både aktive og passive prøvetakere.

Aktive prøvetakere

For de aktive prøvetakerne blir filtre impregnert med kjemikalier som fanger opp gasser som salpetersyre (HNO3), svoveldioksid (SO2) og ammoniakk (NH3). I tillegg benyttes et forfilter som ikke er impregnert, her avsettes partikler. På partikkelfiltrene bestemmes anioner og kationer i luft, i tillegg kan også tungmetaller bestemmes.

Passive prøvetakere

Passive prøvetakere er en enkel og billig målemetode for dette formålet. Disse kan kunden selv plassere ut etter instruks fra NILU.

Den passive prøvetakeren inneholder et impregnert filter som fanger opp gassen som en er interessert i å bestemme.

Per i dag kan vi tilby passive prøvetakere for følgende komponenter:

  • Nitrogendioksid (NO2)
  • Svoveldioksid (SO2)
  • Ammoniakk (NH3)
  • Eddiksyre og maursyre (på samme filter)
  • Salpetersyre (HNO3)
  • Ozon (O3)
  • Nitrogenoksid (NOx)

Analyse av nedbør

NILU har lang erfaring med prøvetaking og analyse av ulike forbindelser i nedbør. Vi bestemmer både pH, ledningsevne, anioner, kationer og metaller i nedbør. Det benyttes egnede samlere for innsamling av nedbørsprøver.

Nasjonal luftovervåkning

NILU har igjennom en årrekke analysert og bestemt mengde svevestøv i luft avsatt på filter igjennom luftovervåkningen på våre bakgrunnsstasjoner, byovervåkning, og rundt industrien.

Det benyttes kvartsfiltre der det skal bestemmes både mengde støv, tungmetaller og EC/OC (elementært karbon og organisk karbon).

Det bestemmes mengde støv i størrelsesfraksjon PM2,5 og PM10.

Dette uføres på et spesielt renrom der luftfuktigheten er mellom 45 og 48% relativ fuktighet og en temperatur på ca. 21.5⁰C.

Den nasjonale miljøovervåkningen er delt inn i tre hovedprogrammer, der miljøgifter er ett av dem.

Referanselaboratorium

NILU er et nasjonalt referanselaboratorium for luftmålinger. Det kreves høye krav til presisjon.