Gå til innhold

Nasjonalt referanselaboratorium for luft

I 2001 utnevnte Miljødirektoratet NILU til nasjonalt referanselaboratorium for luft i Norge. Arbeidet utføres i henhold til EUs luftkvalitetsdirektiv 2008/50/EC og Luftforurensningsloven.

Lokal luftkvalitet i norske kommuner måles gjennom programmet «Overvåkning av luftkvalitet i Norge». Referanselaboratoriets oppgave er å sikre at måledata som samles inn er av høy kvalitet og at de er sammenlignbare. Lovgivningen stiller også krav til representativitet og sporbarhet. Dette sikres gjennom etablering og bruk av et omfattende kvalitetskontrollsystem.

Kvalitetshåndboka: Kvalitetssikring og kvalitetskontroll

Nasjonalt referanselaboratorium for luft (NRL-luft) har i samarbeid med Miljødirektoratet utviklet et omfattende kvalitetssikrings- og kvalitetskontrollsystem for det operasjonelle nivået av luftkvalitetsprogrammet i Norge.

Systemet er delt i to deler: Del 1 beskriver kvalitetsorganisasjonen sammen med ansvars- og oppgavefordeling til de ulike aktørene som systemet er utarbeidet for; Del 2 inneholder prosedyrer som i detalj beskriver hvordan man vedlikeholder og kalibrerer de ulike instrumentene.

Prosedyrene brukes av instrumentoperatørene i deres daglige arbeide og skal sikre at alle operatører utfører oppgavene sine på samme måte.

Per november 2018 er dette systemet aktivt i bruk hos 26 ulike målenetteiere/operatører i overvåkningsnettverket i Norge.

Sporbarhet

For å kunne sammenligne måleresultatene fra de ulike målenettverkene, trenger man et sporbarhetssystem. NRL-luft har utviklet og vedlikeholder et system som sikrer at alle luftkvalitetsmålinger i Norge som utføres i henhold til luftkvalitetsdirektivet refererer til felles nasjonale referansestandarder som oppbevares hos NRL-luft.

De nasjonale standardene får internasjonal sporbarhet gjennom at NRL-luft deltar rutinemessig i internasjonale sammenligningskampanjer.

Hovedoppgaver

Noen av hovedoppgavene til NRL-luft er å:

  • Utvikle, oppdatere og administrere kvalitetssystemet. Dette inkluderer å utarbeide nye prosedyrer, oppdatere dokumentasjon, informere måleoperatørene om forandringer og oppdateringer i kvalitetssystemet etc.
  • Bidra til at kvalitetssystemet forankres hos den enkelte målenetteier gjennom kursing av personell fra de ulike målenettverkene i kvalitetssystemet.
  • Veilede målenetteiere i kvalitetsspørsmål. Det kan være stasjonsplassering, valg av instrumentering, etc.
  • Gjennomføre periodiske kvalitetsvurderinger av målenettoperatørene.
  • Sørge for validering av måledata som går inn i sentral database for luftkvalitetsdata.
  • Bidra til å spre kunnskap om forhold som har med målinger, kvalitetssystem og rapportering å gjøre.
  • Ha ansvar for de nasjonale referansestandardene og tilby andre kalibreringslaboratorier sporbarhet til de nasjonale standardene.
  • Delta i og arrangere sammenligningskampanjer for ulike instrumenttyper
  • Delta i internasjonale fora som CEN og AQUILA (den europeiske sammenslutningen av nasjonale referanselaboratorier)

Nasjonal database for lokal luftkvalitet

Hver enkelt målenettoperatør rapporterer månedlig kvalitetssikrede data til den nasjonale databasen for lokal luftkvalitet. Denne databasen driftes og vedlikeholdes av NRL-luft.

I Norge vurderes luftkvalitet ut fra syv geografiske soner; de tre byområdene og fire store regionene som vises på kartet nedenfor. Status for luftkvalitet rapporteres til EU fra den nasjonale databasen i henhold til disse sonene.

 

Kartet viser de tre byområdene og fire store regionene norsk luftkvalitet vurderes ut fra.

Luftkvalitetsdirektivet stiller krav til at hvert enkelt land skal ha systemer for å informere publikum om luftkvaliteten der de bor. Status for luftkvalitet akkurat nå samt status i henhold til grenseverdiene vises blant annet på nettportalen www.luftkvalitet.nilu.no.