Gå til innhold

Komponenter NILU analyserer for

NILUs laboratorier for organiske og uorganiske analyser har mange års erfaring og høy kompetanse på å bestemme ulike komponenter i miljøprøver ned til et svært lavt deteksjonsnivå.

Utvalgte komponenter vi kan analysere for

Vi analyserer for de fleste komponenter. Dette er kun et utvalg. Ta kontakt ved spørsmål om andre komponenter.

 • Bisfenoler
 • Bromerte flammehemmere
 • Dioksiner
 • Fenoler
 • Fosfororganiske flammehemmere (FOF/PFR)
 • Ftalater
 • Klorerte parafiner/klorparafiner (SCCP og MCCP)
 • Klorerte pesticider
 • Perfluorerte stoffer (PFOS, PFOA og andre PFAS-er)
 • Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
 • Polyklorerte bifenyler (PCB)
 • Siloksaner (sykliske og lineære)
 • Tungmetaller
 • Nedfallsstøv
Akkreditering

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.
Se akkrediteringsdokument