Gå til innhold

Metallanalyser

NILU tilbyr akkrediterte analyser for metaller i ulike miljøprøver fra luft, vann, biota og sedimenter. I tillegg til standard metallanalyser, utfører vi mer forskningsrettede oppdrag, som å utarbeide prøvetakingsdesign tilpasset kundens problemstillinger eller å utvikle nye analysemetoder i samarbeid med kunden.

NILU har ansvaret for metallanalyser i en rekke prosjekter for norsk forvaltning og industri, samt for internasjonale oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Statistisk datatolkning som miljøkjemisk kildesporing og bidragsfordeling, er også tjenester NILU kan utføre.  NILUs helseeffektlaboratorium  kan tilby undersøkelse av potensiell toksisitet av de fleste stoffer.

Prøvetyper for metallanalyser

Her er et utvalg av prøvetyper vi kan analysere:

  • Luft (partikler, nedfallsstøv, veistøv, husstøv)
  • Vann (nedbør, snø, avløpsvann, overflatevann, prosessvann, borevann)
  • Jord og sediment
  • Biologiske prøver (Fisk, kjøtt, egg, dyrefôr, plantematerialer, næringsmidler)
  • Humane prøver (Blod, urin, hår)

Vi arbeider kontinuerlig med å utvide repertoaret av prøvetyper vi kan analysere for innhold av metaller. Alle våre analysemetoder er utviklet internt og akkreditert i henhold til IS EN 17025:2017.

Vi kontrollerer årlig våre analysemetoder ved å delta i internasjonale laboratoriesammenlikninger.

NILUs laboratoriefasiliteter

All prøvepreparering foregår  i et renromslaboratorium (ISO-14644, klasse 7 og 8), slik at vi kan bestemme metallinnhold i ultralave konsentrasjoner.

Laboratoriet er godt utstyrt med både lav- og høyoppløselig plasma massespektrometre (ICP-MS, ICP-HRMS) for bestemmelse av mer enn 60 grunnstoffer  og annet avansert analyseutstyr.

Grunnstoffer vi kan bestemme

NILU kan bestemme mer enn 60 grunnstoffer. Vi har lang erfaring med bestemmelse av både kvikksølv og sjeldne jordartsmetaller (lantanoider + scandium og yttrium) i en rekke prøvetyper. Her er en oversikt over hvilke grunnstoffer vi kan bestemme.

Ta kontakt! (Også ved interesse for andre grunnstoffer enn de som er markert i oversikten).

Akkreditering

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.
Se akkrediteringsdokument