Gå til innhold

Matindustri

Fisk
Foto: Colourbox

NILUs tjenester for matindustrien:

NILU har akkrediterte laboratorier der vi kan tilby analyser av miljøgifter i matprodukter og emballasje. Resultatene evalueres i forhold til lovmessig fastsatte grenseverdier for disse stoffene.

Noen miljøgifter har lang levetid i kroppen, og det vil derfor kunne skje en opphopning av disse over tid. Derfor er det satt lave grenseverdier for mange miljøgifter i næringsmidler, i tillegg til anbefalte maksimale ukentlige inntak av ulike stoffer. Dette gjelder blant annet for dioksiner, PCB, PAH, bly, kadmium og kvikksølv.

De lave grenseverdiene setter store krav til de analytiske metodene og laboratoriet må kunne dokumentere god kvalitet. NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 og kan analysere miljøgifter i svært lave konsentrasjoner.

Vi tilbyr:

  • Analyser av fremmedstoffer i matvarer og emballasjer
  • Miljøgiftanalyser av fisk og fiskeoljer
  • Vurdering av resultatene i forhold til grenseverdier og økotoksikologiske studier
  • Kjemiske analyser som et ledd i kvalitetskontrollen for matproduksjon
  • Støtte til miljømerking

Eksempler på oppdrag

Miljøgift i fiske- og marine oljer

De fleste miljøgifter er fettløselige, og tas opp av og akkumuleres i fisk. Derfor bør alle fiske- og marine oljer renses før de selges. NILU har lang erfaring med analyser av fisk og fiskeoljer, og kan bestemme miljøgifter i svært lave konsentrasjoner.

Vegetabilske matvarer

Grønnsaker

Vegetabilske matvarer i Norge viser lave nivåer av bly, kadmium og tinn. Dette viser en undersøkelse av frukt, grønnsaker og nøtter fra det norske markedet. NILU har på oppdrag fra Mattilsynet utført bestemmelse av bly, kadmium og tinn i 275 utvalgte produkter av frukt og grønnsaker. Noen hermetikkprøver ble også undersøkt for innhold av bisfenol A (BPA). Les mer: Kartlegging av fremmedstoffer i vegetabilske matvarer

Eksempler på oppdrag / prosjekter

Behandling av hjerneslag med glutamat oksaloacetate transaminase nanopartikler (GOTTARG)

Noen miljøgifter har lang levetid i kroppen, og det vil derfor kunne skje en opphopning av disse over tid. Derfor er det satt lave grenseverdier for mange miljøgifter i næringsmidler, […]

Prosjektperiode: 2020 – 2022

Fullført

Innovativt nanofarmaka: Eliminasjon av kreftstamceller ved ny kombinasjon av epigenetikk med kjemo- og genterapi for brystkreftbehandling (INNOCENT)

Noen miljøgifter har lang levetid i kroppen, og det vil derfor kunne skje en opphopning av disse over tid. Derfor er det satt lave grenseverdier for mange miljøgifter i næringsmidler, […]

Prosjektperiode: 2017 – 2020

Fullført

Towards a reliable assessment of nanomaterial health effects using advanced biological models and assays (NanoBioReal)

Noen miljøgifter har lang levetid i kroppen, og det vil derfor kunne skje en opphopning av disse over tid. Derfor er det satt lave grenseverdier for mange miljøgifter i næringsmidler, […]

Prosjektperiode: 2019 – 2022

Pågående