Gå til innhold

Kartlegging av luftkvaliteten i omgivelsene rundt to norske aluminiumsverk (ESPIAL)

Prosjektdetaljer

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2019–2022

Oppdragsgiver: AMS (Aluminiumsindustriens miljøsekretariat)

Ansvarlig institusjon: NILU

Effekten av aluminiumsproduksjon på miljøet rundt norske aluminiumssmelteverk er studert i flere tiår. NILU har studert effekter på luftkvalitet både ved hjelp av målinger og modellberegninger siden tidlig på 1970-tallet. “Effektstudien” på begynnelsen av 1990-tallet ga en oversikt over effektene av aluminiumsproduksjon på vegetasjon, vann, gårdsdrift, dyreliv og menneskers helse.

ESPIAL (Ensuring the Environmental Sustainability of production of PrImary ALuminium) er en tverrfaglig studie initiert og finansiert av “Aluminiumindustriens Miljøsekretariat” (AMS) for å oppdatere og supplere effektstudien. Prosjektet inkluderer data tilbake til begynnelsen av 1990-tallet.

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til økt kunnskap om hvilke konsekvenser luftutslipp fra produksjon av primæraluminium har på miljøet med den produksjonsteknologien som er tilgjengelig i dag.

Prosjektet består av to hovedaktiviteter: 1) En vurdering av effekten av historiske utslipp på luftkvaliteten, inkludert en litteraturgjennomgang av data fra ti aluminiumsverk i Nord-Europa. 2) Måling av de mest relevante luftforurensningene som slippes ut i omgivelsene i forbindelse med aluminiumsproduksjonen ved to aluminiumsverk i Norge, Hydro Sunndal og Alcoa Lista.

Resultatet av disse aktivitetene vil bidra til økt kunnskap i Al-industrien om miljøkonsekvenser av Al-produksjonen og bidra inn i arbeidet med å sikre en bærekraftig aluminiumsindustri i Nord-Europa.

For å få oppdatert kunnskap om hvordan dagens luftkvalitetssituasjon i omgivelsene rundt aluminiumsverkene ble det gjennomført feltkampanjer på utvalgte smelteverk. De ti smelteverkene som deltar i ESPIAL-prosjektet er plassert på steder som er svært ulike med hensyn til spredningsforhold, befolkningseksponering, topografi osv. Dette gjør det vanskelig å vurdere situasjonen rundt andre smelteverk basert på målinger rundt ett enkelt smelteverk. I denne studien ble Lista og Sunndal ble valgt som egnede steder for målingene fordi topografien rundt disse verkene er svært ulike. Lista ligger i et flatt område ved kysten, mens Sunndal ligger i et topografisk komplekst terreng. Det gjennomføres to separate prøvetakingskampanjer ved disse to verkene.

Oppdatert: 28.04.2023