Gå til innhold

Efficient Recycling of E-Waste through Automated and Intelligent Resource Dataflow (REWARD)

Prosjektdetaljer

Status:

Prosjektperiode: 2023–2027

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd (336617)

Ansvarlig institusjon: NILU

Samarbeidspartnere: EPR Norway AS, Miljødirektoratet, NGI, Norsirk, Norsk gjenvinning metall AS, RESIPO AS, REVAC AS, SIRKULA IKS, STENA Recycling, UNITAR, Universitetet i Oslo

Raske teknologiske fremskritt med økende bruk av IKT har akselerert genereringen av elektronisk avfall (ee-avfall). I tillegg tar de grønne overgangsmålene under det europeiske «Grønne giv» til orde for bruk av fornybare teknologier og digital infrastruktur. Dette vil fortsette å øke etterspørselen etter kritiske råvarer, spesielt sjeldne jordartselementer.

Ineffektive avfallshåndteringssystemer er identifisert som en av de mest utfordrende barrierene i overgangen til en bærekraftig og sirkulær økonomi (CE). Mangelen på høykvalitetsdata fra ulike interessenter på nasjonalt og internasjonalt nivå, sammen med ee-avfallets heterogene natur gjør utfordringen med å regulere og støtte e-avfallshåndteringssystemer til en vanskelig oppgave for myndighetene. I tillegg har utilstrekkelig informasjon om mengde ee-avfall, mangfold av produkter og ressurskvalitet skapt flerdimensjonale ee-avfallshåndteringsutfordringer for myndigheter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Vi foreslår REWARD, en integrert informasjonsinfrastruktur som tar sikte på å systematisk identifisere gjenbrukbare og resirkulerbare materialer i ee-avfallsprodukter, og samtidig bestemme tilknyttede sosiale, miljømessige og økonomiske (SEE) dimensjoner ved sirkularitetsinngrep. I REWARD vil data om generering av ee-avfall og ee-avfallsressurser, sammen med SEE-parametere, bli lagt inn i den integrerte informasjonsinfrastrukturen for å lette automatisert datadeling og identifisere optimale resirkuleringsalternativer for ee-avfallsressurser blant ee-avfallsaktører. I tillegg gir REWARD prediktiv ressursplanlegging og politiske anbefalinger for forbedring av ee-avfallsressursgjenvinning i fremtiden.

Prosjektet REWARD tar for seg følgende tematiske prioriteringer:

  • ressurseffektive måter å dekke forbrukernes behov på
  • økt materialgjenvinning og bruk av resirkulerte materialer
  • identifisering av barrierer og løsninger for sirkulære forretningsmodeller og verdikjede

Oppdatert: 15.11.2022