Gå til innhold
Rapport

Måledata fra langtransportert forurenset luft og nedbør. Datarapport fra programmene CAMP’05 og AMAP’05 (sporstoffer og organiske komponenter).

Manø, S.; Berg, T.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 35/2006

Utgiver: NILU

År: 2006

ISBN: 82-425-1758-4

File: OR 35/2006 (pdf, 8.33 MB)

Sammendrag: Måledataene i denne rapporten er innsamlet i forbindelse med Statlig program for forurensningsovervåkning ved Statens forurensningstilsyn. Målingene er utført på prøver som er innsamlet under programmene Comprehensive Atmospheric Monitoring Programme (CAMP) og Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) i 2005. CAMP er en av aktivitetene innen Oslo- og Paris-kommisjonens (OSPAR) studier for transport av landbasert forurensning til Nordsjøen. Rapporten inneholder ukentlige måledata for tungmetaller og de organiske stoffene ¿- og ¿-heksaklorsykloheksan (HCH), heksaklorbenzen (HCB) og 7 PCB i luft og nedbør samlet på Birkenes. Videre inneholder rapporten ukentlige måledata fra luftprøver samlet på Zeppelin-fjellet ved Ny-Ålesund som et ledd i AMAP. Resultatene omfatter 10 sporstoffer, to HCH-isomerer, HCB, seks isomerer tilhørende DDT-gruppen, fire klordan-isomerer, 32 enkeltkongenerer fra gruppen polyklorerte bifenyler (PCB) og sum av alle PCB med fra tre til ti kloratomer i molekylet, samt 38 forbindelser av typen polyaromatiske hydrokarboner (PAH). En sammenfatning av resultatene finnes i NILU OR 36/2006 (Statens forurensningstilsyn: Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Atmosfærisk tilførsel, 2005. Statlig program for forurensningsovervåking, rapport nr. 955/2006).