Gå til innhold
Rapport

Støvmålinger og støvanalyse fra anleggsvirksomhet for Fellesprosjektet E6/Dovrebanen.

Hak, C.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 03/2015

Utgiver: NILU

År: 2015

ISBN: 978-82-425-2748-6

File: NILU OR 3/2015 (pdf)

Sammendrag: På oppdrag fra Statens vegvesen ¿ Region øst har NILU utført målinger av PM10 i 3 boligområder langs strekningen (E6 og Dovrebanen) mellom Minnesund og Kleverud. Målinger av PM10 og PM2.5 ble utført ved en ikke direkte påvirket stasjon på Minnesund. Konsentrasjonene som ble målt på timesbasis i desember 2013 t.o.m. desember 2014 ble vurdert i forhold til grenseverdier i forurensningsforskriften og retningslinjen T-1520 («for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging»). I et av boligområdene, Morskogen, som er lokalisert i nærheten av et knuseverk, ble det også målt nedfallsstøv. Mineralsk andel i 30-dagers prøvene ble analysert og resultatet vurdert i forhold til grenseverdien i forurensningsforskriften. Mulige årsaker til forhøyede PM-konsentrasjoner ble vurdert. PM10-grenseverdien for døgnmiddel (50 µg/m3) ble oversteget 35 ganger på Ørbekk. I henhold til forurensningsforskriften er det tillatt å overstige grenseverdien opp til 35 ganger per kalenderår. På Espa og Morskogen ble det observert hhv. 4 og 3 døgn med konsentrasjoner over grenseverdien. På bakgrunnsstasjonen Langset var de observerte konsentrasjonene godt under grenseverdien. PM10-timemiddelverdiene bør, i henhold til retningslinje T-1520, ikke overstige 200 µg/m3 på lokaliteter der folk bor eller oppholder seg. På Ørbekk ble det observert 68 timer med PM10-konsentrasjon over 200 µg/m3, i forbindelse med knusing og opplasting av knust stein samt kjøring på ikke-asfalterte veier, spesielt ved tørt vær og vestlig til nordvestlig vind. I enkelte tilfeller ble det målt konsentrasjoner over retningslinjeverdien på Espa (én gang) og Morskogen (7 ganger). Midlet mengde støv akkumulert i løpet av 30 dager på Morskogen (nedfallsstøv) var langt under 5 g/m2, som er norsk akseptkriterium for nedfallsstøv, for alle prøver.