Gå til innhold

ACTRIS – en ny infrastruktur for atmosfæreforskning

ACTRIS logo

Fra NILUs årsrapport 2016: ACTRIS er en infrastruktur som muliggjør observasjons­basert forskning for å bedre forståelsen av klima og luftforurensning. Hovedfokus er aerosoler, skyer og reaktive gasser i atmosfæren, og deres fysiske, optiske og kjemiske egenskaper.

I 2016 ble ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace gases Research Infrastructure) satt på det europeiske veikartet for forskningsinfrastrukturer.

– At ACTRIS nå er del av ESFRI-veikartet bekrefter at infrastrukturen anses som et viktig verktøy for europeisk forskning. Infrastrukturen omfatter også deltakelse fra mange andre europeiske land, og vårt bidrag til det internasjonale samarbeidet er svært viktig for å opprettholde internasjonalt ledende forskning de neste tiårene, forklarer seniorforsker Cathrine Lund Myhre fra NILUs avdeling for atmosfære og klima.

Forskningsdata som omfatter avanserte analyser med høy datakvalitet gir mulighet til å studere hvordan atmosfæren endres som følge av menneskeskapte utslipp. Resultatene benyttes blant annet av det europeiske evaluerings- og overvåkningsprogrammet (EMEP) under FNs langtransportkonvensjon, og Global Atmospheric Watch under World Meteorological Organisation (WMO). Antallet vitenskapelige artikler som benytter data fra ACTRIS er i størrelsesorden ca. 100 i vitenskapelige tidsskrifter per år.

ACTRIS er viktig for framtidig forskning…

ACTRIS har gradvis utviklet seg i løpet av de siste 10-15 årene gjennom en rekke ulike EU-prosjekter. For tiden pågår ACTRIS-2, et EU-prosjekt under Horizon 2020 (http://www.actris.eu) og nylig startet ACTRIS Preparatory Phase (PPP) opp. Hensikten med ACTRIS PPP er å etablere ACTRIS som en langsiktig operasjonell forskingsinfrastruktur for de neste 20 årene

– Dette utvidede tidsspennet er viktig, fortsetter Lund Myhre, – fordi sammenlignbare observasjoner over tid og i geografisk utbredelse er avgjørende for å forbedre vår kunnskap om ulike prosesser og langsiktige trender i atmosfæren. Denne kunnskapen spiller igjen en avgjørende rolle for hvordan de europeiske landene skal møte de samfunns- og miljøutfordringene som kommer i løpet av de nærmeste tiårene, så som luftkvalitet og klimaendringer.

ACTRIS bidrar med kvalitetssikrede data og dataprodukter for hele Europa, med alle sentrale variabler for partikler, skyer og reaktive gasser i atmosfæren. Alle sentrale optiske og fysiske egenskaper for partikler er inkludert, så som størrelsesfordeling, spredning og absorpsjon av partikler, kjemisk sammensetning med høy tidsoppløsning, og fordeling av partikler i høyden ved hjelp av lidar-målinger, samt ulike skyvariabler. I tillegg måles reaktive gasser, blant annet en lang rekke lette hydrokarboner og flyktige organiske forbindelser i nettverk over hele Europa. Disse dataene danner grunnlag for en stor og bred forskning innen klima, luftkvalitet og værvarsling.

Foruten datatilgang åpner ACTRIS også for tilgang til avanserte laboratorier og observatorier i felt. Etter hvert vil også tilgang til et atmosfærisk simuleringskammer bli tilgjengelig via ACTRIS-forskningsinfrastrukturen, dette kammeret er i dag del av infrastrukturen EUROCHAMP (laboratorier og kammere for å studere reaksjonshastigheter for relevante prosesser som skjer i atmosfæren).

…og for forvaltning i Norge og Europa

Nasjonale og internasjonale myndigheter er sentrale brukere av ACTRIS’ tjenester i dag, og dette vil bli styrket fremover. ACTRIS vil tilby tjenester som er nødvendige for å sikre at nasjonale data for partikler og reaktive gasser er harmonisert på internasjonalt nivå, slik at de kan brukes i vurderinger av atmosfæren på regional og kontinental skala.

En slik harmonisering er nødvendig for å kunne vurdere effekten av miljøtiltak, utvikle mer effektive klimatiltak og for å etterprøve forpliktende miljøavtaler på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå. Mange instrumenter som inngår i Miljødirektoratets program for nasjonal overvåkning av drivhusgasser og partikler kvalitetssikres i dag gjennom EU-prosjektet ACTRIS-2. En videreføring av dette er viktig for å fremskaffe gode data også i fremtiden.

Tilgangen til og videreføringen av alle forskningsdata og andre tjenester inkludert i ACTRIS vil styrkes i fremtiden. Alle nasjoner som bidrar til dette vil få fri tilgang til alle ACTRIS-tjenestene.

NILU i ACTRIS

NILU bidrar med data fra observatoriene på Svalbard (Zeppelin), i Antarktis (Trollhaugen) og i Aust-Agder (Birkenes). I tillegg leder NILU hele den omfattende datasenteraktiviteten i ACTRIS, og koordinerer all dataflyt. Alle data er tilgjengelige via ACTRIS’ dataportal, http://actris.nilu.no.

En annen del av NILUs rolle er ansvar for innsamling, lagring, tilgang til og dokumentasjon av alle observasjoner gjort nær bakken. Dette gjøres i EBAS, http://ebas.nilu.no, som er datanode for disse målingene og datasettene.

En stor gruppe på NILU er involvert i datasenteraktiviteten, og i en nylig evaluering fikk datasenteret ros for å klart å harmonisere svært heterogene data og gjøre produktene både nyttige og lett tilgjengelige.

– Vi jobber hardt med å legge til rette for både enkel opplasting og nedlasting av data i ACTRIS, sier Cathrine Lund Myhre. – Dataene er meget viktige for forskningsgrupper over hele verden, og en oppsummering viser at siden januar 2015 har ACTRIS-brukerne lastet ned mer enn 24 000 årssett med målinger. Bare i 2016 hadde vi i gjennomsnitt mer enn 1100 ulike besøk i EBAS per måned, og ca. 1050 årssett med ACTRIS-data ble lastet ned hver måned. Forbedring av infrastrukturen for å møte forskningsmiljøenes behov for ulike data, formater og tilgang er et kontinuerlig arbeid vi ser fram til å fortsette med.

ACTRIS-teamet 2016
ACTRIS-teamet ved NILU. Foto: Ingunn Trones, NILU

Les NILUs årsrapport 2016:

Les årsrapporten i pdf

Les årsrapporten for 2016 på nett (www.issuu.com):