Gå til innhold

Kan reelle CO2-utslippstall bidra til mer bærekraftig reiseliv?

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Nordmenn liker å ta ferien i Spania og Thailand, men flyturene våre dit dukker ikke opp i det norske CO2-regnskapet. Nå har forskere fra NILU funnet ut hvor mye CO2 vi faktisk slipper ut hver gang vi tar fri og reiser hjemmefra.

Fredag 1. oktober kunne Avinor fortelle at det var omtrent like mange som reiste til utlandet fra Oslo lufthavn, som de som skulle reise innenlands. Det var første gang siden Covid 19-pandemien startet.

Turistnæringen er en viktig inntektskilde, som ifølge World Travel & Tourism Council (WTTC) sto for mer enn 10% av det globale brutto nasjonalproduktet i 2017. Samtidig har Verdens Turismeorganisasjon anslått at transport i forbindelse med turisme sto for 22% av det globale CO2-utslippet fra transport.

CO2-unntak for internasjonale flyreiser

Men når Norge melder inn sitt klimaregnskap til FNs klimakonvensjon er CO2-utslipp fra flyreiser til utlandet ikke regnet inn.

– Dette unntaket ble etablert i forbindelse med Kyotoprotokollen i 1997, kan seniorforsker Susana Lopez-Aparicio ved NILU fortelle. – Årsaken var at det var – og er – metodisk vanskelig å skaffe fullstendige data for utslipp forbundet med reiser som krysser landegrenser og avgjøre hvilket land utslippet skulle knyttes til. Dermed ble det i stedet godtatt at landene ikke rapporterer det inn.

Noe annet partene ble enige om tilbake på 90-tallet var å etablere globale mål for utslippsreduksjon, fordelt på ulike sektorer for internasjonal luftfart og sjøtransport. Videre skulle de samarbeide om å utvikle globale politiske rammer for å oppnå disse målene. Dette arbeidet skulle foregå via Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjonen (ICAO) og Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

Håper at kunnskap om CO2-utslipp gir mer klimavennlig ferie

24 år senere har Lopez-Aparicio og hennes kollega, forsker Henrik Grythe, klart å beregne hvor mye CO2 som slippes ut per person som reiser til, fra og i Norge. Dette har de gjort på oppdrag fra Innovasjon Norge, og hensikten er å oppmuntre til mer bærekraftig reiseliv.

Input-data brukt i beregningen av utslipp og fordeling per marked og hensikt med reisen. # = antall.
Input-data brukt i beregningen av utslipp og fordeling per marked og hensikt med reisen. # = antall. Illustrasjon: NILU

– Når vi vet mer om hvor mye ulike typer reiser fører til av CO2-utslipp kan turistindustrien bruke dette til å markedsføre reisemål eller transportmidler som bidrar til mindre utslipp per person, sier Grythe.

Eksempler på dette kan være kampanjer som oppfordrer nordmenn til å utforske Skandinavia framfor Sør-Europa. En annen variant vil være å oppfordre til ett langvarig opphold utenlands framfor flere korte helgeturer.

– Det går jo også begge veier, understreker Lopez-Aparicio. – Lonely Planet satte nettopp Norge på andre plass på sin liste over beste reisemål i 2022. Om de som skal hit på ferie enkelt kan få vite hva som er de mest miljøvennlige valgene for akkurat deres reise, og handler deretter, vil det ha mye å si for det totale CO2-regnskapet.

Store datamengder om reiser inn og ut av Norge

I beregningene sine har de to NILU-forskerne sett på turistreiser inn til, i og ut av Norge i løpet av 2018. I tillegg har de sett på 2020, for å sammenlikne data fra et «normalår» med et år med store reiserestriksjoner.

Vanligvis beregnes CO2-utslipp fra transport ut fra salg av drivstoff, men denne metoden tar blant annet ikke høyde for at drivstoff kan kjøpes i andre land. Ved internasjonale flyreiser er det for eksempel vanlig å kjøpe jetflydrivstoff til returreisen i landet flyet skal returnere fra.

Derfor brukte Lopez-Aparicio og Grythe i stedet såkalte «bottom-up»-metoder der det var mulig. De hentet inn detaljerte data om de ulike reiseformene, der passasjeren er satt i fokus.

De har sett på reiser med minst en overnatting utenfor hjemmet, og delt reisene inn i nasjonale og internasjonale, og om det er jobb- eller ferierelatert. Så beregnet de CO2-utslipp per person for ulike transportmidler, dvs. fly, skip/ferge, veitransport og tog.

3185 kilotonn CO2 «forsvunnet»

Flytrafikk er den største kilden til CO2-utslipp fra transport. Lopez-Aparicio og Grythes beregninger viste at i 2018 var utslippene fra innenlandsflygninger på 1112 kilotonn. Nordmenns flyturer til utlandet sto for utslipp av 4905 kilotonn CO2.

Den offisielle innrapporteringen til FN for 2018 lød på ca like mye CO2 forbundet med innenlandsflygninger som vist over. For utenlandsflygninger rapporterte Norge bare inn 1720 kilotonn CO2.

– Forskjellen skyldes ulikheter i måten utslippene er beregnet på, og hvilket datagrunnlag som er brukt, forklarer Grythe. – Som nevnt tidligere baserer vi oss på langt flere faktorer når vi beregner utslippene enn det som ligger til grunn for de offisielle tallene.

Nordmenn flyr mye til utlandet

Nordmenn reiser mye, og vi er glade i å dra til syden når vi har fri. Folk som skal på ferie står for de største andelene utslipp fra flyruter til Spania, Hellas, Tyrkia og Thailand.

Reisene med høyest utslipp går mellom Norge og USA, og Norge og Storbritannia. Da har forskerne tatt med både turist- og forretningsreiser. Men også reiser til Asia, Australia og New Zealand står for en stor del av den internasjonale turistutslippet.

– For å komme fram til reelle utslippstall knyttet til reisene har vi sett på hele reiseruten, sier Lopez-Aparicio.
– For lange flyreiser er det ikke uvanlig med flere mellomlandinger utenfor Norge, for eksempel om du skal fra Tromsø til San Francisco via Oslo og Amsterdam. Da har vi beregnet CO2-utslippene for hele reisen, og ikke bare for flygningene i og ut av Norge.

De to NILU-forskerne har også tatt med alle mellomlandinger og stopp når de har beregnet CO2-utslipp knyttet til cruise til og i Norge. 20% av CO2-utslippene knyttet til cruise og over 50% av utslippene fra internasjonale ferger skjer utenfor norske farvann.

Utslipp fra luftfart mellom Norge og andre land.
Utslipp fra luftfart mellom Norge og andre land. Størrelsen på hvert paidiagram tilsvarer totale transportutslipp mellom Norge og tilsvarende land. De fargede paibitene representerer andelen av utslipp fra internasjonale turister (gul) og norske innbyggere (blå) som reiser på ferie og forretningsreise, samt last til/fra Norge (rød). De røde og blå linjene representerer nettoutslippene; blått indikerer overvekt av internasjonale turister som kommer til Norge og rødt indikerer overvekt av nordmenn som reiser til utlandet. Individuelle flyruter vises i bakgrunnen som svarte linjer. Flyplasser som benyttes via direktefly eller videreforbindelser vises som grå sirkler, størrelsen er proporsjonal med antall passasjerer. (Se også den vitenskapelige artikkelen.) Illustrasjon: NILU

Tvungen Norgesferie førte til 60% mindre CO2-utslipp

Alt i alt sto ulike former for transport forbundet med turisme til, i og ut av Norge for utslipp av 8530 kilotonn CO2 i 2018. Ut fra dagens ordning var Norge kun pålagt å innrapportere ca 19% av dette til FNs klimakonvensjon.

To år etter førte Covid-19 til strenge reiserestriksjoner over hele verden. For Norge betød det at folk ikke lenger kunne sette seg på fly til syden. I stedet måtte de nøye seg med reiser til fjells, til Dyreparken og til Lofoten. Denne endringen i reisemønster betød en nedgang i CO2-utslipp forbundet med turisme på hele 60%.

– Vi må tenke nytt om både måten vi reiser, og hvor ofte vi reiser, sier Susana Lopez-Aparicio. – I dag er vi i stand til å fremskaffe alle nødvendige data, og de viser nøyaktig hvor enorme CO2-utslippene fra internasjonal turisme er. Forhåpentligvis vil denne kunnskapen gjøre det lettere for folk å ta mer bærekraftige ferievalg.

Kilde:

The who, why and where of Norway’s emissions from tourist travel, Environmental Advances