Gå til innhold

Ny doktorgrad på NILU: Elisabeth Elje

Elisabeth Elje PhD forelesning
Foto: Eleonora Longhin

6. oktober forsvarte forsker Elisabeth Elje ved NILUs avdeling for miljøkjemi og helse sin doktorgradsavhandling «Advanced lung and liver models for hazard characterization of nanomaterials».

For å vurdere mulige negative helseeffekter av miljøgifter og partikler, er det viktig å bruke etiske modeller basert på cellekulturer som best mulig etterligner kroppen. I sin avhandling “Advanced lung and liver models for hazard characterization of nanomaterials” har Elisabeth Elje og kollegaer studert og sammenlignet tradisjonelle og nye avanserte lunge- og levermodeller. De ønsket å forstå hvordan cellenes dyrkningsvilkår påvirker en toksisk respons.

De fant at cellenes responser til et utvalg av nanomaterialer og kjemikalier var avhengig av ulike faktorer inkludert celletype og kontakt med andre celler. Responsene var også avhengig av hva cellene ble eksponert for.

Ved å kombinere bruk av nye avanserte modeller og undersøkelser av gentoksisitet, har de funnet ut at modellene kan brukes for å undersøke om partiklene eller kjemikaliene kan endre cellenes genetiske informasjon.

Større variasjoner i resultatene ble funnet for de avanserte modellene. Dette er som forventet, da de tradisjonelle modellene har blitt brukt over lengre tid og er mer standardiserte. De avanserte modellene ga likevel reproduserbare responser, som ble funnet ved å utføre de samme forsøkene i to laboratorier.

Denne studien er et viktig bidrag til utviklingen av nye modeller som kan brukes i risikovurdering av partikler og kjemikalier. De avanserte modellene er lovende modeller som muligens kan brukes i stedet for dyreforsøk i fremtiden.

Elisabeth Elje presenterer in vitro modeller i sin PhD forelesning
Elisabeth Elje presenterer in vitro modeller i sin PhD forelesning

Elisabeth Eljes doktorgrad ble avlagt ved Universitetet i Oslos institutt for medisinske basalfag. Veilederne hennes var Dr. Elise Rundén Pran (NILU), Dr. Espen Mariussen (Folkehelseinstituttet) og Dr. Reidun Torp (Universitetet i Oslo).

Vi gratulerer!

Elisabeth Elje og oponnenter
Elisabeth Elje og hennes opponenter. Fra venstre forsker Maurizio Gualtieri fra Universitetet i Milano-Bicocca, Italia, seniorforsker Julia Catalán Rodríguez fra det finske Arbeidshelseinstituttet, Elisabeth Elje, og ytterst til høyre professor II Arne Klungland, Universitetet i Oslo. Foto: Elise Rundén Pran, NILU