Gå til innhold

Atmosfæriske utslipp

Kunnskap om utslipp av luftforurensning og klimagasser til atmosfæren er avgjørende for å håndtere samfunnsutfordringer på tvers av en rekke fagområder, fra transport av luftforurensning, påvirkning på menneskers helse og miljøvern, til energi- og klimapolitikk.

For å kunne dempe klimaendringer og designe byer med ren luft må utslippskilder forstås i detalj. Reduksjon av utslipp er avhengig av spesifikk kunnskap om aktivitetene som resulterer i utslipp, teknologiske endringer over tid og detaljer om hvor og når utslipp forekommer.

NILU utvikler og bruker stadig innovative metoder og modeller for å tilegne seg ny kunnskap om utslipp fra urbane og industrielle kilder, og støtter myndigheter med rapportering av data innen flere verdensomspennende programmer som f.eks. CLRTAP (Konvensjonen om langtransporterte grenseoverskridende luftforurensninger) og UNFCCC (FNs rammekonvensjon om klimaendringer).

Vårt arbeid dekker utslipp av klimagasser, og både tradisjonelle luftforurensninger og nye forbindelser som forurenser luften og bidrar til klimaendringer. Arbeidet inkluderer utvikling av nye utslippsoversikter, vurdering av utslipp ved bruk av atmosfæriske observasjoner, ovenfra og ned kontra nedenfra og opp-sammenligninger og usikkerhetsanalyser. Vi utvikler unike metoder for bestemte steder, romlige og tidsmessige skalaer og sektorer, samt ny bruk av inndata.

EMISYS visualiseringsplattform for utslipp

Visualisering av utslipp

EMISYS visualiseringsplattform viser noe av NILUs utslippsarbeid, og oppdateres hyppig med nye resultater. Den støtter forskning, politikkutforming og offentlig bevissthet om hvordan forskjellige aktiviteter, som f.eks. reiser og oppvarming, resulterer i utslipp som truer miljøet vårt.

Utslippsforskningsteamet

Utslippsforskningsteamet jobber ved avdeling for by og industri og medlemmene er:

  • Susana Lopez-Aparicio, seniorforsker og leder for utslippsgruppen.
  • Henrik Grythe, forsker, utslippsmodellering og utvikling av nye metoder for å kvantifisere utslipp av både klimagasser og luftforurensning på en høy tidsmessig og romlig oppløsning.
  • Dam Thanh Vo, forsker, regionale og lokale utslippsinventarer, og visualisering av modellresultater ved bruk av GIS-applikasjon.
  • Torleif Weydahl, forsker, luftkvalitetsvurdering for kommuner og vurdering av industri- og trafikkutslipp.
  • Matthias Vogt, forsker, eksos og ikke-eksosutslipp fra trafikk.