Gå til innhold
Rapport

Utslipp til luft fra Boliden Odda AS. Spredningsberegninger og konsekvensvurderinger av økte utslipp.

Weydahl, Torleif; Svendby, Tove

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport 3/2019

Utgiver: NILU

År: 2019

ISBN: 978-82-425-2964-0

Arkiv: http://hdl.handle.net/11250/2596610

Sammendrag:
NILU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag for Boliden Odda AS, utført sprednings- og avsetningsberegninger i forbindelse med utslipp fra sinkproduksjonsanlegget. Studien beregner luftkonsentrasjon og avsetning av svovel (forsuring), og konsentrasjon av metaller/svevestøv ved dagens sinkproduksjon og ved en planlagt utvidelse. Timesmiddel-, døgnmiddel- og årsmiddel-konsentrasjon av SO2 og PM10 er beregnet til å være innenfor grenseverdier og luftkvalitetskriterier ved dagens og utvidet produksjon. Beregningene viser mulig overskridelse av målsetningsverdien for kadmium ved en utvidelse av produksjonen. Utvidelse i produksjon gir et ytterligere bidrag til overskridelsen av tålegrensen (forsuring) i området rundt Odda. Økningen i avsetning forøvrig er beregnet å være i områder hvor tålegrensen er mer robust.