Gå til innhold

Miljø- og klimaavtrykk

NILU tilbyr beregning av en rekke miljøpåvirkninger for ulike produkter, prosesser og tjenester. Et eksempel er “klimaavtrykk”.

Et klimaavtrykk representerer den totale mengden klimagasser eller karbondioksid (CO2) som slippes ut i atmosfæren som følge av ulike aktiviteter. Klimaavtrykket omfatter både direkte og indirekte utslipp. Direkte utslipp er de utslippene som oppstår under en bestemt aktivitet, for eksempel utslipp fra bensinforbrenning mens du kjører bil. Indirekte utslipp er knyttet til hele verdikjeden som forbindes med den aktuelle aktiviteten. Da inkluderes utslipp fra bl.a. produksjonen av bilen og de ulike komponentene den består av.

De viktigste verktøyene vi bruker i effektstudier av livssyklus er livsløpsanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) og kryssløpsanalyse (environmentally extended input output analysis, EE-IO). Vi jobber også med å utvikle og integrere disse verktøyene i større sammenhenger for å støtte beslutningsprosesser for bærekraftig utvikling.

Eksempler på tjenester

  • Livsløpsvurdering for komparativ miljøanalyse av produkter, prosesser og tjenester
  • Videreføring av LCA-studier med kost-nytte-analyse
  • Utvikling av beslutningsstøttesystemer sett fra et livsløpsperspektiv

Aktuelle aktiviteter

  • Livsløpsanalyse av bruk av granulat fra brukte bildekk i asfaltproduksjon
  • Livsløpsanalyse av kjemisk «loop-forbrenning» (chemical looping combustion) for produksjon av elektrisitet
  • Miljøoptimalisering av livssyklus for karbonfangst og -lagring (CCS) samt forbedret oljeutvinning
  • Livsløpsanalyse av informasjon om kommunal klimatilpasningsplanlegging