Gå til innhold

Naturbaserte løsninger, helse og velvære

Naturbaserte løsninger (NBS) er løsninger som er inspirert og støttet av naturen. De bidrar til økt bærekraftighet, og bringer naturen inn i byer og landskap gjennom lokale, ressurseffektive og systemiske tiltak.

NBS er en viktig del av en bærekraftig urbaniseringsprosess. Løsningene støtter bevaring av biologisk mangfold, genererer miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige fordeler, og bidrar til å redusere klimaendringer og effektene av dem. NBS legger også til rette for nydannelse, vedlikehold, forbedring og restaurering av økosystemer.

Eksempler på tjenester

 • Verktøy for å støtte urban beplantningsplanlegging gjennom informert beslutningstaking og implementering av politikk, med tanke på helse og sosiale fordeler
 • En aktiv NBS-portefølje for kommuner, samt produkter og tjenester som fremmer bærekraftig bruk av urbane økosystemer
 • Politikk/styringsramme med juridiske krav og standardiseringsprosesser som gjør det mulig for byer å vedta NBS
 • Fremtidsrettede og integrerte løsninger i offentlige rom, som fremmer helse og velvære samtidig som de forbedrer luft- og miljøkvaliteten
 • Økosystembasert styring og bevaring av naturressurser, som maksimerer og bevarer økosystemtjenester i urbane sammenhenger
 • Klimaendringer og tilpasningstiltak gjennom naturbaserte løsninger

Aktuelle aktiviteter

 • Bidrar til planlegging og utforming av flere miljøbyer i Kina
 • Utvikler et miljømerkebasert SO2-handelssystem i Shanxi-provinsen i Kina
 • Bedømmer og utvikler metoder for metaanalyse av drivere for urban bærekraftovergang
 • Utfører metaanalyse case-studier ved å se på faktorer som gjør bærekraftig utvikling mulig i miljøhovedsteder (European Green Capitals) og «Green Leaf Cities» i Europa
 • Koordinerer bruk av naturbaserte løsninger i offentlige rom for å forbedre trivsel og helse

Prosjekter

Visste du at…?
 • Per i dag bor over 55% av verdens befolkning i byer, og dette forventes å øke til over 68% mot midten av århundret. Det utgjør 2,5 milliarder nye byboere, som trenger byer som er inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.
 • En av fremtidens hovedutfordringer er å utforme bærekraftige byer som kan tilpasse seg både innbyggernes endrede behov og hvordan miljøet utvikler seg, også med tanke på klimaendringer.
 • En lovende måte å oppnå urban bærekraft på er å ta i bruk naturbaserte løsninger i forvaltning og design av nye og eksisterende byområder.
 • På et overordnet plan er naturbaserte løsninger nært knyttet til begreper som bærekraftig vitenskap, økosystemtjenester, relasjonen mellom menneske og miljø, samt blågrønn infrastruktur.
 • Naturbaserte løsninger fører til flere fordeler innen både helse, økonomi, samfunn og miljø. Eksempler kan være reduserte varmeøy-effekter, støy og luftforurensning, forebygging av og beskyttelse mot flom, økt biologisk mangfold og naturkapital, bedre menneskelig helse, rekreasjon og velvære samt bedre vannkvalitet m.m.