Gå til innhold

Diffuse utslipp av støv fra LKAB Narvik

Prosjektdetaljer

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2023–2023

Ansvarlig institusjon: NILU

NILU har på oppdrag fra LKAB Norge AS utført utslipps- og spredningsberegninger for samlet utslipp fra punktkilder og diffuse kilder fra anlegget i Narvik. Formålet med prosjektet var å utarbeide spredningsberegninger som angir LKAB sitt bidrag til forurensningssituasjonen i Narvik.

LKAB Norge AS i Narvik er ansvarlig for lasting av jernmalm fra Sverige om bord i skip på LKABs havn i Narvik, samt lossing av tilsatsmidler for transport tilbake til LKAB i Sverige. Denne prosessen har både kontrollerte punktutslipp og utslipp fra diffuse kilder. Flere forhold, blant annet korrelasjon mellom lasteaktivitet og målt avsetning, antyder at laste- og losseoperasjonen er den viktigste diffuse kilden.

Spredningsberegningene er utført med FLEXPART-WRF som er en atmosfærisk sprednings- og dispersjonsmodell basert på meteorologiske data fra værvarslingsmodellen WRF. FLEXPART modellerer partikler som følger atmosfærens turbulente luftbevegelser og deponeres på overflaten gjennom tørr og våtavsetning. I denne analysen er totalutslippet estimert ved tilbake-beregninger fra forholdet mellom målt og beregnet støvnedfall istedenfor fra generiske utslippsfaktorer som f.eks. EEA/EMEP air pollutant emission inventory Guidebook (2019). Dette, sammen med en antagelse om størrelsesfordelingen på støvutslippet, gir et beregnet utslipp samt felt for bakkekonsentrasjoner for PM10 og PM2,5. Konsentrasjonsfeltet hentes fra modellresultatene med ønsket tids- og romlig oppløsning.

Figuren under viser tre øyeblikksbilder av konsentrasjonsfeltet for PM10 sammen med tidsvariasjonen på et gitt punkt over en periode i februar. Det er beregnet for et helt kalenderår som gir årsmiddel-, døgnmiddel- og timesmiddelkonsentrasjoner.

Tre «snapshots» av konsentrasjonsfeltet for PM10 vist sammen med tidsvariasjonen i konsentrasjon ved angitt posisjon (sort prikk). Enheten er basert på enhetsutslipp og er derfor ikke relevant her.
LKAB
LKAB-anlegget i Narvik. Copyright: LKAB. Gjengitt med tillatelse.

Oppdatert: 15.11.2023