Gå til innhold

Miljøgifter i Arktis

Miljøgifter i de arktiske økosystemene har vært påvist over lang tid, men vi vet at forurensningen i Arktis også påvirkes av økt næringsaktivitet i nord. Samtidig fungerer Arktis som et globalt «early warning-laboratorium» for påvisning av nye fremmedstoffer med uønskete egenskaper. Dette gir Norge en unik mulighet og posisjon til å lede an i forvaltningen av miljøet i nordområdene.

NILU er unikt posisjonert til å støtte opp om dette, både via tung tilstedeværelse på Zeppelinobservatoriet på Svalbard, der en av verdens lengste og mest omfattende tidsserier på miljøgifter i luft videreføres, og også gjennom tilstedeværelse og aktiv deltakelse i Framsenteret i Tromsø. Forskere på NILU deltar aktivt i samarbeidsprogrammene CLEAN, SUDARCO og C2C på Framsenteret.

Kompetanse innen transport og opptak av miljøgifter i arktiske organismer, samt kunnskap om utviklingen over tid, er svært viktig både for menneskene som lever i nordområdene og for næringsaktører. Trygg mat er viktig for oss alle, i tillegg er påvisning av nye miljøgifter i Arktis av stor betydning for reguleringen av kjemikalier i Stockholmkonvensjonen og for EUs REACH-program (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Arbeidet innen miljøkjemi konsentreres i hovedsak rundt følgende temaer:

  • Metodeutvikling for analyse av nye miljøgifter i arktiske miljøprøver
  • Miljøgifters evne til langtransport, persistens og bioakkumulering (oppkonsentrering)
  • Oppkonsentrering av miljøgifter i arktiske næringskjeder
  • Nedbrytning av organiske miljøgifter
  • Utvikling av modeller for spredning, eksponering og opptak av miljøgifter i dyr og mennesker
  • Miljøgifter i befolkningsundersøkelser, tidstrender og eksponeringsmodellering
  • Mikroplast i arktiske næringskjeder og utlekking av kjemikalier fra mikroplast