Gå til innhold

Nyhetsarkiv

Samarbeidsavtale om overvåkning av luftkvalitet i Hubei signert i Shanghai 13. oktober 2010

NILU har undertegnet en samarbeidsavtale med Hubei Environmental Protections Bureau (Hubei EPB) og Green Business Norge (GBN) med sikte på å utvikle et system for overvåkning og varsling av luftkvalitet for ni byer i Hubei-provinsen i Kina. Avtalen er en viktig milepæl i utviklingen av markedet for norske eksportører av miljø- og energiteknologi i Kina. NILU er ansvarlig for utviklingen og leveransen av systemet, mens Hubei EPB er kunde og partner i utviklingen og gjennomføringen av prosjektet. GBNs rolle er å bistå partene og koordinere det videre samarbeidet.

NILU er miljøsertifisert

Som et av de første miljøinstituttene i Norge har NILU nå fått sin miljøsertifisering etter ISO 14001:2004. – Nå skal vi ikke bare gi råd til andre om å opptre miljøvennlig, men også selv vise at vi er det, sier Paal Berg, viseadministrerende direktør ved NILU.

Stoltenberg åpnet Framsenteret

29. september åpnet Statsminister Jens Stoltenberg Fram – nordområdesenter for klima- og miljøforskning. Framsenteret er et samarbeid mellom 19 forskningsinstitusjoner som er i Tromsø, og satsingen skal bidra til at Norge fortsatt skal være en fremragende forvalter av miljø og naturressurser i nord.

Bangladesh Air Pollution Management Project åpnet

Luftkvaliteten i byene i Bangladesh er blant verdens dårligste. Støvkonsentrasjonen overskrider jevnlig foreslåtte standarder, særlig utenfor monsuntiden. NILU har sammen med miljøverndepartementet i Bangladesh mottatt støtte fra NORAD til et 3-årig prosjekt for å studere og foreslå løsninger på problemene.

Nytt prosjekt: Kilder til klimagasser i Øst-Asia

Kina er nå det landet som slipper ut mest menneskeskapt CO2. Likevel er datagrunnlaget for utslipp av CO2 og andre klimagasser over Kina og Øst-Asia dårlig. For å kunne planlegge tiltak for å redusere klimagassene, er det svært viktig å ha nøyaktig informasjon om utslippskildene og hvordan klimagassene endrer og forflytter seg i tid og rom. Dette er tema for et nytt prosjekt. Prosjektet er finansiert over Forskningsrådets program NORKLIMA.

Miljøgifter: Forskningbasert forvaltning gir resultater

Norsk forskning, inkludert NILU, har vært vesentlig for å få til internasjonale reguleringer av miljøgiftgruppen PBDE (bromerte flammehemmere). Undersøkelser i lite påvirket miljø i nordområdene kan påvise miljøgifter fra fjerne forurensningskilder. Det er aktuelt ved Miljøforskningskonferanse i Oslo 16.-17. februar i regi av Miljø 2015-programmet, og med deltagelse fra KLIF og NILU.

Dorte Herzke fotografert gjennom en stekepanne med hull i bunnen.

Forsker på steikepanner med CSI-metoder

Et firkanta hull i ei steikepanne, det er CSI-forskning i praksis på NILUs laboratorium på Framsenteret i Tromsø. Og det er faktisk mer nyttig enn du kan tenke deg.

Meteorologen forklarer: Inversjoner og forurensning

Inversjon er betegnelsen for en situasjon der temperaturen øker med høyden, i motsetning til den vanligste situasjonen der temperaturen faller med en grad for hver 100 meter over bakken. På grunn av at kald luft er tyngre enn varm luft vil inversjoner føre til at det nederste luftlaget blander seg lite eller ikke i det hele tatt med luft høyere oppe over bakken. Årsakene til at det oppstår inversjoner er at bakken blir kaldere enn den nærmeste lufta over og avkjøler denne, samt at varmere luft blåser inn fra sjøen over et luftlag som er avkjølt fra bakken.

Høy forurensning i byene: Slik forholder du deg

Det kalde vinterværet mange steder i landet fører til høy forurensning spesielt i byene. Forsker Dag Tønnesen ber folk fyre mest mulig elektrisk, og la bilen stå hvis de kan. I Bergen viser målingene rødt i dag. Det betyr “svært dårlig” luftkvalitet, og bl.a. astmatikere anbefales å unngå disse stedene.

Omfattende forskning på CO2

Norge investerer hele 150 millioner kroner til forskning på fangst, lagring og transport av CO2. NILU har en viktig rolle i dette arbeidet med å studere konsekvenser av utslipp av aminer som brukes i fangsten.  Karbondioksid (CO2) er den klimagassen som bidrar mest til klimaendringene.  Bare i Norge utgjør utslippene av CO2 over 80 prosent av de totale klimagassutslippene. Hvis man kan finne metoder og teknologi for å begrense utslipp av CO2, vil det ha enorme positive gevinster for framtidens klima.