Gå til innhold

Prosjekter

Her presenterer vi et utvalg av NILUs prosjekter. Klikk på tittelen til det enkelte prosjekt for mer informasjon.

Utvikling av en polleninformasjonstjeneste basert på data fra satellittplattformene Sentinel – Fase 1-3 (SEN4POL)

Prosjektet er en videreføring av SEN4POL fase 1 og skal undersøke muligheter for å bruke satellittdata for å kartlegge og varsle forekomst av bjørkepollen i Norge. Prosjektet utnytter dataene som fremskaffes […]

Prosjektperiode: 2020 – 2022

Pågående

Participatory science toolkit against pollution (ACTION)

ACTION-prosjektet skal forandre måten vi gjennomfører folkeforskning (citizen science) i dag: fra en prosess ledet av forskere til å være mer samskapende, inkluderende og ledet av befolkningen. På denne måten […]

Prosjektperiode: 2019 – 2022

Fullført

CitySatAir

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer. Ifølge WHOs luftkvalitetsdatabase utsettes 80% av befolkningen i byområder som overvåker luftforurensning for forurensingsnivåer som er høyere enn WHO sine anbefalinger. […]

Prosjektperiode: 2020 – 2021

Fullført

Innovativ forvaltning av luft og miljø i norske kommuner (iFLINK)

iFLINK-prosjektet skal gjøre det enklere å overvåke luftkvaliteten på langt flere steder til en lavere pris. Forskerne i prosjektet skal utvikle og bruke nye kalibrerings- og visualiseringsmetoder basert på maskinlæring […]

Prosjektperiode: 2019 – 2021

Fullført

Metodikkutvikling for finskala utslippsberegninger fra anleggsarbeid (MD EmSite)

Målet med dette prosjektet er å utvikle et konsept for å estimere finskala utslipp fra anleggsarbeid (følgende komponenter er inkludert: CO2, BC, CH4, NH3, NMVOC, PM10, PM2.5 and NOx) fra bygningsaktiviteter […]

Prosjektperiode: 2020 – 2021

Fullført

Spredningsberegninger av utslipp til luft ved Årdal Metallverk

NILU har studert effekten av aluminiumsproduksjon på miljøet rundt norske aluminiumssmelteverk ved hjelp av beregninger og målinger siden tidlig på 1970-tallet. I dette prosjektet er det beregnet bakkekonsentrasjoner for SO2, […]

Prosjektperiode: 2021 – 2021

Fullført

Forbedringer av NILUs eksisterende modeller for simulering av luftforurensning med høy tids- og romlig oppløsning (SIS MASTER)

Hovedmålet med prosjektet er å modifisere og forbedre NILUs eksisterende atmosfæriske modeller for simulering av tradisjonelle luftforurensninger (f.eks. NO2, PM2.5, PM10) med svært høy romlig oppløsning i urbane områder.

Prosjektperiode: 2018 – 2021

Fullført

Plastforurensing ; en global utfordring for en harmonisert forståelse, utdanning og metoder i Europa, USA og Kina (PlastPoll)

Vi finner marint plastavfall overalt, men det eksisterer fortsatt store kunnskapshull om geografisk distribusjon og kilder, samt effekter på økosystemet og hvilke metoder som fungerer best for å identifisere og […]

Prosjektperiode: 2018 – 2021

Fullført

Intelligente miljøinformanter (INTER)

Hovedmålet i INTER prosjektet er å utvikle grønne intelligente miljøinformanter som kan måle direkte hvor mye restolje som finnes, og som ikke minst er miljøvennlige. For å forstå hvordan miljøinformantene […]

Prosjektperiode: 2016 – 2021

Pågående

Måling av luftkvalitet ved hjelp av rimelige gass- og partikkelsensorer

Prosjektperiode: 2020 – 2021

Fullført

Måling av luftkvalitet ved hjelp av rimelige gass- og partikkelsensorer (Airify)

Airify er et industrielt innovasjonsprosjekt der NILU vil bidra til å evaluere ytelsen til nye rimelige sensorsystemer utviklet av LASTING Software. Prosjektet omfatter montering og testing av sensorsystemene i felt, […]

Prosjektperiode: 2020 – 2021

Fullført

DeLaPlast – Deuterium labeled polymer standards in advanced instrumental methods for detection and quantification of nano- and microplastic

Prosjektperiode: 2020 – 2021

Fullført

Klimautslipp knyttet til turisters transport til og i Norge (co2rism)

Dette prosjektet tar sikte på å kvantifisere CO2-utslipp fra turisters reiser til, i og fra Norge. Utslipp er beregnet basert på detaljerte data som gjør det mulig å separere utslipp […]

Prosjektperiode: 2019 – 2021

Fullført

Boliden – beregninger av diffuse utslipp (Boliden)

Diffuse utslipp fra losseaktivitet av sinkkonsentrat ved Eitrheimsvågen ved Sørfjorden i Odda (Vestland) har blitt kvantifisert gjennom invers («baklengs») modellering. 11 avsetningsprøvetagere ble utplassert i litt over seks måneder fordelt […]

Prosjektperiode: 2021 – 2021

Fullført

Utplassering og testing av rimelige luftkvalitetssensorer for måling av luftkvalitet i bymiljø (sensEURcity )

“SensEURcity” -prosjektet ble lansert fordi målinger fra billigere (lavpris) luftkvalitetssensorer fremdeles er upålitelige og datakvaliteten er utilstrekkelig. Med dette prosjektet har Generaldirektoratet for European Joint Research Centre (DG JRC), med finansiering fra Generaldirektoratet for miljø (DG-Environment), som mål å bidra til å evaluere ytelsen og potensialet til lavkostsensorsystemer for luftkvalitet og sammenligne med konvensjonelle målemetoder.

Prosjektperiode: 2019 – 2021

Fullført

Innovativt nanofarmaka: Eliminasjon av kreftstamceller ved ny kombinasjon av epigenetikk med kjemo- og genterapi for brystkreftbehandling (INNOCENT)

En utfordring i behandling av brystkreftpasienter er høy tilbakefallsfrekvens. Dette prosjektet har fokus på sirkulerende kreftstamceller, som er en viktig årsak til tilbakefall hos pasientene. Målet med dette prosjektet er […]

Prosjektperiode: 2017 – 2020

Fullført

Hyperlokal nedbørsmelding for et globalt vannkraftsmarked (PrecX)

PrecX-prosjektet vil utvikle en hyperlokal og nøyaktig nedbørsprognose; en digital løsning for vannkraftrelaterte selskaper for enkelt å få skreddersydde prognoser. Vannkraftselskaper er avhengige av nøyaktige prognoser da dette er sentral […]

Prosjektperiode: 2020 – 2020

Fullført

Tiltaksutredning for Tromsø

NILU og Urbanet Analyse (UA) har utarbeidet en revidert tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Tromsø. Tiltaksutredningen, med handlingsplan og tiltak, skal bidra til å redusere luftforurensningen til et nivå som […]

Prosjektperiode: 2019 – 2019

Fullført

Brukte bildekk i asfaltproduksjon (RubberRoad)

Prosjektet tar for seg en innledende studie for ansvarlig bruk av brukte bildekk ved å stimulere til produksjon av asfalt med gummiinnhold i Norge. Målet er å motivere norsk asfaltindustri […]

Prosjektperiode: 2018 – 2018

Fullført

iResponse: Social Responsible Crowdsourcing for Environmental Research and Decision-Making (iResponse )

The iResponse project will develop and study social responsible ICT-based crowdsourcing tools for environmental research and decision-making processes based on citizen participation and engagement (crowdsourcing). Two crowdsourcing tools will be […]

Prosjektperiode: 2015 – 2018

Fullført

Collective awareness platform for outdoor air pollution (hackAIR)

HackAIRs hovedmål var å utvikle og teste en åpen plattform for å sette innbyggerne i stand til å sette opp egne nettverk for overvåkning av luftkvalitet på en enkel måte. […]

Prosjektperiode: 2016 – 2018

Fullført

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen

NILU og Urbanet Analyse (UA) har utarbeidet en revidert tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Bergen. Tiltaksutredningen, med handlingsplan og tiltak, skal bidra til å redusere luftforurensningen til et nivå som […]

Prosjektperiode: 2016 – 2017

Fullført

Utvikling av sensorbasert folkeobservatorium for bedre livskvalitet i urbane strøk (CITI-SENSE)

CITI-SENSE-prosjektet utviklet og testet miljørelaterte overvåknings- og informasjonssystemer basert på innovative og nye jordobservasjonsmetoder. Applikasjonene så på innbyggernes nærmiljø med fokus på urban luftkvalitet, kvalitet av urbane offentlige rom og […]

Prosjektperiode: 2012 – 2016

Fullført

Variability of Albedo Using Unmanned Aerial Systems

Prosjektperiode: 2009 – 2013

Fullført

UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment (UVAC)

The Arctic is a region which to high extent influences the atmospheric behaviour in the Northern hemisphere and for this reason attracts the attention of the scientific community. The Atmosphere […]

Prosjektperiode: 2000 – 2002

Fullført